Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků

Škola realizovala od dubna 2009 grantový projekt Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.12 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Finanční podporu ve výši 3 466 387,- Kč poskytnul škole Plzeňský kraj na základě Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 17/08 ze dne 19. 12. 2008.

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání, rozvoj podnikatelských kompetencí žáků 3. ročníků školy a zatraktivnění školního vzdělávacího programu. V rámci realizace projektu byla vyvinuta intranetová platforma, která je obsahově zaměřena na výuku ekonomických předmětů a posílení mezipředmětových vztahů. Atraktivní způsob výuky přinesl žákům usnadnění komplexního chápání základní podnikově ekonomické terminologie, problematiky fungování podniku, základů podnikového účetnictví a obchodního práva. Žáci se naučili pracovat s moderní e-learningovou platformou, která fungovala na bázi vzdáleného tutora a získali navíc i nové poznatky v oblasti počítačové gramotnosti. S platformou žáci pracovali i mimo výuku a měli možnost vyzkoušet si kombinaci prezenční a e-výuky. Pilotní výuky se v průběhu projektu zúčastnilo celkem 161 žáků.

Zavedením a využíváním intranetové platformy škola získala moderní nástroj výuky založený na systému EBC*L - European Business Competence Licence, který je mezinárodním kvalifikačním standardem v oblasti podnikové ekonomie. Moderní forma a obsah výuky přispívají k průběžné přípravě žáků, k samostatnosti, efektivnímu uspořádání času a odpovědnosti za své studijní výsledky.

Získané vědomosti a dovednosti žáci dobře využijí jak při dalším studiu, tak při uplatňování se na trhu práce.

Partner projektu:

Partnerem projektu s finančním podílem na rozpočtu byla firma EuroProfis, s.r.o., která je seznámena se vzdělávacím systémem EBC*L a rozlišuje jeho specifika pro konkrétní cílové skupiny.

Více na http://www.europrofis.cz

Udržitelnost projektu:

Na základě zkušeností získaných v průběhu projektu bude celý kurz zařazen do ŠVP oboru vzdělání Logistické a finanční služby a Informační technologie. Učitelé, kteří byli zapojeni do projektu, budou své vědomosti a dovednosti práce s e-learningovou formou výuky předávat postupně dalším členům pedagogického sboru.

// BBCLONE STATISTIC