Podporou technického a přírodovědného vzdělávání ke zvyšení motivace žáků

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání ke zvyšení motivace žáků - Představení projektu

Průběh projektu

Školní rok 2013/2014

Projekt Balón – druhý projektový den

Žáci 3. E oboru Informační technologie se dne 9. 6. 2014 sešli ve škole s cílem dotáhnout přípravy 1. projektového dne do zdárného konce a vyrobit balón, který se vznese k nebesům. Žáci byli již předem rozděleni do skupin. Základem byly skupiny z prvního dne a ty byly doplněny žáky, kteří se prvního dne neúčastnili. Žáci se dostavili, vzhledem k předchozí účasti, skoro všichni. Druhý projektový den proběhl ve dvou učebnách pod dohledem zapálených učitelů.

 

Program 2. projektového dne:

8:00 až 8:20

Seznámení žáků s úkolem, rozdání potřebných pomůcek.

8:20 až 11:00

Vytváření balónu. Oproti předchozímu roku a hlavně oproti prvnímu dni se žáci většinou pustili do práce s chutí a operativně dokázali řešit nastalé problémy. Pracovní atmosféra dokázala strhnout i dozírající učitele a ti mnohde přiložili ruku k dílu či alespoň pomohli radou. Vytvořené balóny byly jednoduché a až na jednu skupinu precizně vytvořené. I přesto, že materiál na výrobu balónu byl tento rok z důvodu úspory hmotnosti jemnější. Skupiny (krom jedné) za ně obdržely plný počet bodů do soutěže.

11:00 až 11:45

Po zhotovení balónů se týmy přesunuly na školní hřiště, kde proběhl letecký den. Opět, stejně jako před rokem, nám příliš nepřálo počasí a byl jeden z nejhorších tropických dnů. Balóny, i když poměrně pěkně zhotovené, se tedy pouze vznášely ve vzduchu a nestoupaly. Pro některé z žáků to bylo trochu zklamání, ale i cenná zkušenost zhmotnění myšlenky vlastníma rukama a navíc v týmu stála za to.

Žáci v průběhu celého dne svou činnost dokumentovali a dokumentaci pak mohli zpracovat do třech možných forem: textu s fotografiemi, prezentace nebo videa. Protože hned po projektovém dni odjížděla třída na sportovní kurz, mohli začít materiál zpracovávat až s odstupem. Odstup byl do jisté míry výhodou, neboť nejsilnější emoce měly čas trochu odeznít a dokumentace pak dostala určitý nadhled. Obecně vyšly lépe prezentace (technicky vyřešené jako video). To nejlepší bylo vtipné, výstižné, příjemné na sledování. Žáci, kteří zvolili formu textu s fotografiemi, byli asi spíše motivováni snahou mít celou záležitost co nejrychleji a nejméně bolestně za sebou. Opravdové video nezvolila žádná ze skupin. Nejspíš proto, že střih dobrého videa je poněkud náročnější (a to nejen technicky).

Projektový den Balón uzavřel školní rok a snad i žáci v dalších ročnících budou mít možnost si stavbu balónu pod vedením zkušeného učitele Mgr. Martina Novotného vyzkoušet.

Soutěž v technické angličtině

I v druhém roce realizace projektu zorganizovala v květnu 2014 Mgr. Spěváčková a Mgr. Lomičková na naší škole soutěž v technické angličtině. Soutěž prověřila dovednosti a znalosti, které žáci prvních ročníků oboru Informační technologie získali studiem e-learningového kurzu Technická angličtina, vytvořeného v rámci projektu. Soutěž probíhala dvoukolově. V prvním kole všichni účastníci řešili písemný test. Test byl zaměřený na orientaci v textu, slovní zásobu, ale bylo třeba aplikovat i znalosti z IT předmětů. Studenti řešili například tyto typy úloh:

  • doplňování mezer (gap fills),
  • výběr z možností (multiple choice),
  • konstrukce vět (sentence construction),
  • výběr správného tvrzení (two-opinion answer, true or false),
  • spojování, přiřazování (matching).

Ti nejlepší z nich postoupili do druhého kola, kde ústně reagovali na různé situace zaměřené na IT témata. Mezi základní témata druhé části patřila: řešení komunikace a chování k zákazníkovi, bezpečnost počítačů či možnosti využití tiskáren a jejich typy. Žáci museli být schopni reagovat na zadané otázky a samostatně o nich hovořit. Na prvním místě se umístil Milan Kladívko z 1.F, o druhé místo se podělili Marek Venc z 1.F, Tomáš Trnka z 1.F a Nguyen Viet Hung z 1.E.

Hlavním cílem soutěže bylo ověřit znalosti slovní zásoby v čteném textu, porozumění textu, vyhledávání informací a následné využití slovní zásoby v ústním projevu. Všichni žáci předvedli v písemném i ústním kole nadprůměrné výkony a doufáme, že získané znalosti a dovednosti využijí i v budoucnosti.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 3.

Voda včera, dnes a zítra

Téma Voda včera dnes a zítra se stalo 22. 4. 2014 náplní školního projektového dne. Vztahuje se k výuce ekologie v předmětu Biologie, který je vyučován ve 3. ročníku oboru LFS a 4. ročníku oboru ITE. Cílovou skupinou jsou žáci dvou tříd třetího ročníku. Jedna třída (3. A) připravila aktivity a druhá třída je plnila (3. B). Cíle projektového dne: oživení znalostí a dovedností k výše uvedenému tématu, procvičování zpracování informací pomocí informačních technologií, naplnění průřezových témat Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie a v neposlední řadě prohlubování sociálních a komunikativních kompetencí při spolupráci ve skupinách i celé třídě.

Popis aktivit:

Plakáty

Žáci připraví plakáty na různá témata: písně o vodě, znečišťování vody a úspory vody v domácnosti. Témata je možné losovat. Při zpracování všech témat je předpokládána práce s PC – vyhledávání na internetu, případně zpracování a tisk podkladů.

Písně o vodě – propojení obrazu a textu, práce s různojazyčným textem.

Znečišťování vody – grafické ztvárnění různých vlivů na kvalitu vody.

Úspory vody v domácnosti – možnosti úspor vody při běžném provozu domácnosti. Vytvořené plakáty budou využity na obnovu výzdoby v učebně EVVO.

Naše řeky (stanoviště ŘEKY)

Žáci mají za úkol správně určit na slepé mapě názvy řek v České republice. Místo papírové slepé mapy je využito hry Řeky ČR I – Znáte řeky České republiky?, která je k dispozici na http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry (jedná se o multimediální ročenku životního prostředí). Ve hře je možná volba úmoří, následně je vždy zobrazen název řeky, kterou je třeba v mapě označit. Správně určená řeka je označena modře, špatně určená červeně. Po celou dobu hry je možné sledovat počty správných a špatných odpovědí, skóre v procentech a čas.

Dokument Vodácká dovolená

Žáci mají za úkol připravit trasu vodácké dovolené – na jeden týden. Vyberou pro sjíždění vhodnou řeku a na ní kempy pro přespání a najdou půjčovnu lodí. Tyto informace využijí při přípravě harmonogramu a kalkulace zamýšlené dovolené (MS Word).

Život ve vodě (stanoviště MIKROSKOP)

Úkolem žáků je prozkoumat mikroorganismy, které objeví v připraveném vzorku vody pod mikroskopem. V běžné výuce není prostor (a ve škole není ani vybavení) pro mikroskopování, touto formou si mohou žáci práci s touto technikou oživit a uvědomit si i existenci živých organismů neviditelných pouhým okem. Nalezené mikroorganismy se mohou žáci pokusit určit pomocí PC. Aktivitu je možné rozšířit o práci s binolupou a klasickou lupou.

Dokument Rybník

Žáci mají za úkol připravit prezentaci (MS PowerPoint), kterou představí různé organismy, které žijí v rybníce. Mohou k tomu využít i informace zjištěné při mikroskopování.

Doba ledová (stanoviště LEDOVEC)

Žáci mají za úkol správně určit na obrázku relikty z doby ledové. Místo papírových obrázků je využito hry Ledovec, která je k dispozici na http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry (jedná se o multimediální ročenku životního prostředí). Ve hře je možné napřed prostudovat databázi reliktů a následně vybrat variantu s českými nebo latinskými názvy. V krajině se postupně začnou objevovat obrázky a úkolem hráče je přiřadit správnou cedulku s názvem. Po celou dobu hry je možné sledovat počty správných a špatných odpovědí, skóre v procentech a čas.

Dokument Výlet

Žáci mají za úkol naplánovat putování za vybranými relikty z doby ledové. Časová dotace cesty je dva dny, žáci by měli sestavit vhodný harmonogram a blíže popsat relikty, které budou předmětem putování (MS Word).

Třída 3. A se dva týdny před termínem projektového dne rozdělila na tři stejně velké týmy – Ledovec, Vodáci a Rybníkáři. Každý tým se seznámil s přidělenými aktivitami tak, aby byl schopen vysvětlit soutěžním týmům ze třídy 3. B, jak pracovat. Připravil si hodnocení dílčích aktivit.

V den konání projektového dne se třída 3. B rozdělila na tři stejně velké týmy. Každý tým získal kartičku s daným označením: Ledoborci, Vodáci, Rybníkáři. Týmy dostaly zadané úkoly a instrukce, jak pracovat. Organizátoři i účastníci spolupracovali, k žádné větší komplikaci nedošlo, pouze k menším nedorozuměním ohledně organizace (rozdělení práce nebo odesílání e-mailů). Těm by se příště dalo předejít vytištěním základních instrukcí, aby žáci měli úkoly stále při sobě. Při první pilotáži akce byly pokyny vytištěny a uvedené problémy nenastaly.

Fotodokumentaci zajistili organizující žáci, bylo by dobré, kdyby jim příště bylo svěřeno i zahájení, řízení a vyhodnocení celé akce.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 2.

Náš tým nejlepší v ČR!

Znamenitě se předvedli v pátek 4.4.2014 naši žáci 4. ročníku oboru IT na celostátní soutěži v počítačových sítích Networking Academy Games 2014. Tým ve složení Jakub Kopřiva, Dominik Martínek a Ondřej Skála tuto soutěž vyhrál a kromě množství hodnotných cen si tito žáci zajistili i garantované přijetí na Fakultu informačních technologií ČVUT, v jejíchž prostorách se soutěž pořádala. V kategorii jednotlivců Academy NetRiders se Jan Klán (2.E) umístil na skvělém 2. místě v kategorii IT Essentials. Dále školu ve finále mezi 20 nejlepšími z ČR reprezentovali Karel Manda (3.E) v kategorii CCENT a Jakub Kopřiva, Dominik Martínek a Petr Harmady v kategorii CCNA, kde soutěžili i studenti vysokých škol.

 

Zájmové kroužky

Už 2. rokem probíhá výuka v kroužku počítačových sítích a matematickém kroužku.

 

 

 

 

 

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 4.

Projekt Balón – první projektový den

Projekt je určen pro žáky 3. ročníku oboru IT, tedy pro cca 30 žáků jedné třídy. Žáci se na začátku rozdělili do zhruba čtyřčlenných skupin a projektové aktivity dne 20.12.2013 mohly být zahájeny.

Program 1. projektového dne:

8:00 až 8:30 h Seznámení žáků s projektem, rozdělení do skupin, zvolení vedoucích týmů proběhlo (vzhledem k malému počtu žáků) hladce. Využity byly zkušenosti z předchozího roku.

8:40 až 9:40 h Seznámení se s historií balónového létání a její zpracování do formy prezentace. Při vytváření prezentace bylo nutné využít minimálně jeden cizojazyčný a jeden český internetový zdroj, prezentace měla trvat cca 5 minut a obsahovat cca 5 snímků. Prezentace týmům přinesla body (max. 2 body) do etapové soutěže mezi skupinami. Předvedené prezentace byly graficky velmi pěkně zpracované, ale bohužel obsah většinou pokulhával za formou. Prezentace často neměly myšlenku, nesplňovaly zcela zadání a obsahovaly faktické chyby.

9:50 až 10:50 h Souběžně s předváděním vytvořených prezentací měl každý tým nastudovat fyzikální a matematické principy balónového létání. Kvalita tohoto studia byla v závěru této části projektového dne prověřena testem, který rovněž přinesl body do etapové soutěže (max. 2 body). Ani ve studiu předložené teorie nebyly týmy příliš úspěšné. Operativně musel být přidán další pokus na test, aby bylo dosaženo alespoň drobných úspěchů.

11:00 až 12:00 h V závěru prvního projektového dne, jako klíčovou aktivitu, měl každý tým navrhnout svůj vlastní horkovzdušný balón – spočítat jeho parametry, nakreslit plány na jeho výrobu, navrhnout materiál pro zhotovení. Návrhy byly opět z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, nápaditosti a estetiky posouzeny a obodovány odbornou komisí (max. 6 bodů). Ač byla tato činnost klíčovou aktivitou prvního projektového dne, ještě hůře než v předchozím roce se dařilo žáky získat pro seriózní zamyšlení se nad konstrukcí vlastního balónu. Odevzdaná řešení jsou jako plány nepoužitelná.

Obecně lze shrnout, že žáci byli velmi málo motivováni. Navíc je jim cizí něco vlastního vymýšlet. Daleko raději přijmou již hotová řešení, která nekriticky přejímají. Na druhou stranu je třeba ocenit, že zúčastnění žáci alespoň přišli.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 2.

Projektový den Ekopolis

I ve školním roce 2013/2014 jsme v předvánočním období pro 69 žáků 2. ročníků připravili na 20.12.2013 projektový den, zabývající se problematickou trvale udržitelného rozvoje, s názvem Ekopolis. Žáci pracovali ve 3 – 4 členných skupinách. V těch pak usilovali o co nejlepší umístění v jednotlivých aktivitách, které byly připravené na čtyřech stanovištích. Podle principů hry Ekopolis se žáci snažili postavit své město s co největším bodovým ziskem, ale také podle pravidel trvale udržitelného rozvoje. Jednotliví členové týmu jako starostové spolupracovali a snažili se vytvořit co nejpříjemnější prostředí města. Hrací plocha je členěna na 48 polí. 8 z těchto polí má zvláštní význam. Vyskytují se na nich totiž vzácní živočichové či rostliny. Tato pole se musí chránit, a pokud by je někdo chtěl poškodit, odečítají se mu body. Ostatní pole se hráči snaží pokrýt žetony, které jsou rozdělené podle významu do 3 kategorií. Zelenou barvu mají ekologické stavby jako parky, zahrady, či jezírka. Do města patří, protože se díky nim mohou lidé rekreovat. Většinou ale neposkytují další možnosti rozvoje města ani pracovní příležitosti. Jejich bodové ohodnocení tomu odpovídá. Další kategorií jsou stavby sociální - obchody, školy či obytné domy. Mají modrou barvu a jsou nedílnou součástí městského prostoru. Posledními jsou stavby červené, průmyslové. V centru města je starostové moc rádi nemají, mnohdy je totiž s jejich výstavbou spojené také znečištění. Ale díky nim mají lidé pracovní příležitosti a daná oblast prosperuje. Jejich stavba je spojená mnohdy s přísunem bonusových bodů za postavení, často ale v oblasti právě znečištění působí značné problémy.

Hra vede k zamyšlení, jestli využívat ve hře stavby dobře bodově ohodnocené, ale s rizikem, že lidem se v průmyslové a znečištěné oblasti nebude líbit, či stavět město lázeňského typu, kdy budou lidé mít poněkud méně pracovních příležitostí.

Posledním úkolem bylo vyplnění pracovního listu. Ten byl zaměřený na rekapitulaci poznatků, které žáci v průběhu dne získali a jejich aplikaci do prostředí, které důvěrně znají, tedy města Plzně a zejména okolí naší školy. Jednotlivé disciplíny byly průběžně hodnocené. Výsledky všech týmů byly hodně vyrovnané a o vítězích se rozhodlo až v samém závěru. Na prvním místě se v soutěži družstev umístil tým Azisoft ze 2.E, druzí byli Prckové z 2.A a třetí Blue eyes team ze 2.B. V celkovém hodnocení tříd ale díky početní převaze zvítězila 2.A, před druhou 2.E a 2.B na třetím místě.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 2.

Soutěž v počítačových sítích

Téměř 3 desítky žáků 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se zapojily dne 19. 12. 2013 do školního kola soutěže v počítačových sítích. Žáci usilovně řešili problémy v simulátoru Cisco Packet Traceru, aby zobrazili výchozí webovou stránku serveru www.pupeksveta.cz a odstranili chyby v clustrech, kvůli kterým se tamní PC nemohou na danou webovou stránku dostat. Mezi nejlepší a nejrychlejší řešitele patřili Jakub Kopřiva, Ondřej Skála, Karel Manda, Dominik Martínek, Michal Stehlík, Michal Velíšek. Postupujícím přejeme hodně zdaru do regionálního a národního kola soutěže.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 1.

Vstupujeme do 2. fáze projektu…

Ve školním roce 2013/2014 se naplno rozběhne naplňování cílů jednotlivých klíčových aktivit projektu. V nově vybavených laboratořích povedou vyškolení a certifikovaní učitelé zájmové kroužky a výuku podle pro potřeby praxe inovovaného školního vzdělávacího programu oboru Informační technologie. Ve výuce využijí v rámci projektu vytvořené hands-on laby a výhody členství školy v mezinárodních vzdělávacích programech Cisco Networking Academy a Microsoft IT Academy.

Ve výuce matematiky, fyziky, technické angličtiny, chemie a biologie se žáci naučí využívat nově vytvořené e-learningové kurzy a pracovat s nimi pod vedením učitelů v prostředí Moodle.

Stejně jako loni všechny aktivity oživí projektové dny a soutěže, do kterých přejeme žákům hodně štěstí.

 

Školní rok 2012/2013

Projekt Balón - projektové dny

V rámci 2. klíčové aktivity zaměřené na motivující prostředky při výuce přírodovědným předmětům byl realizován projektový den BALÓN. Projektové aktivity probíhaly ve dvou dnech.

První projektový den byl zaměřen převážně teoreticky. Žáci 3. ročníku oboru Informační technologie byli rozděleni do počítačových učeben na několik skupin a formou kurzu v prostředí Moodle byli svým učitelem navigováni k plnění dílčích úkolů. Po motivačním úvodu následoval „první úkol“ – zvolit si v každé skupině šéfa, který bude řídit práci skupiny a bude jejím mluvčím. Aktivita měla dva cíle – umožnit žákům vyzkoušet si odevzdávání výstupů přímo v Moodlu a zajistit odevzdávání všech přehledně označených výstupů mluvčím skupiny. Po těchto organizačních činnostech následoval vlastní obsah prvního projektového dne. Žáci měli za úkol najít na internetu zajímavosti o historii balónového létání a zpracovat je formou prezentace. Během předvádění prezentace se skupiny věnovaly dalšímu úkolu – nastudovat fyzikální a matematické principy balónového létání. K dispozici měly návodný výtah z teorie a internet. Jak byla každá skupina při studiu úspěšná, se mohla přesvědčit v předloženém testu a při návrhu vlastního balónu. Vytvořené návrhy moc propracované nebyly. Až na jednu skupinu se žáci projektem balónu příliš detailně nezabývali. Předložené návrhy vypovídaly spíše o přístupu „ono se to pak nějak udělá“.

Druhý projektový den byl zaměřen prakticky. Skupiny žáků měly za úkol podle předloženého návrhu a s daným materiálem sestrojit horkovzdušný balón. Po počátečních rozpacích se práce ve všech skupinách rozběhla a žáky zaujala. Vyvrcholením druhého projektového dne měl být „vzlet“ sestrojeného balónu. Bohužel jsme neměli štěstí. Tento den bylo extrémní horko, na slunci mohl mít vzduch nějakých 50°C a rozdíl teploty uvnitř a vně balónu tedy nebyl velký. Dodatečně jsme zjistili, že nám byl prodán papír větší hustoty než jsme požadovali. Výsledkem tedy s politováním bylo, že žádný z balónů se sám ve vzduchu neudržel. Ale některé k tomu opravdu neměly daleko. Projekt i přes všechny problémy splnil svůj účel. Žáci si vyzkoušeli v týmu pracovat na dlouhodobějším a komplexním projektu s hmatatelným výsledkem.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 2.

Soutěž v technické angličtině

Žáci 1. ročníku oboru Informační technologie se věnují svému odbornému zaměření i v hodinách anglického jazyka a v rámci aktivit projektu rozvíjejí své odborné jazykové dovednosti v technické angličtině. V souladu s harmonogramem projektu proběhla květnu na naší škole soutěž v technické angličtině. Cílem soutěže bylo prověřit získané dovednosti a motivovat žáky k dalšímu studiu technické angličtiny. Soutěž byla dvoukolová. V prvním kole všichni účastníci řešili písemný test, zaměřený na orientaci v odborném textu, odbornou slovní zásobu a správnou aplikaci znalostí z IT předmětů. Žáci řešili například tyto typy úloh: doplňování mezer odbornými výrazy (gap fills),výběr z možností (multiple choice), konstrukce vět (sentence construction), výběr správného tvrzení (two-opinion answer, true or false), spojování, přiřazování (matching). Ti nejlepší žáci postoupili do druhého kola, kde museli pohotově reagovat na připravené situace zaměřené na IT problematiku (bezpečnost počítačů, možnosti využití tiskáren, jejich typy) a komunikaci se zákazníkem v angličtině. Nejdůležitější částí soutěže byla simulace dialogu mezi zákazníkem a IT podporou po telefonu. Žáci museli být schopni ihned reagovat, poradit zákazníkovi a zároveň jednat profesionálně a slušně. Na prvním místě se umístila Klára Konopásková, druhé místo obsadil Tomáš Fejtek, o třetí místo se podělili žáci Jan Klán a Daniel Krs, všichni z 1. E. Zúčastnění žáci předvedli v písemném i ústním kole nadprůměrné výkony a doufáme, že získané znalosti a dovednosti využijí i v budoucnosti.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 3.

3. místo v Networking Academy Games 2013

V pátek 22. 3. 2013 proběhla na Fakultě informačních technologií ČVUT Praha soutěž v počítačových sítích mezi tříčlennými týmy ze 16 středních škol z celé ČR. Při naší teprve druhé účasti (loni jsme měli premiéru) se povedlo našemu týmu ve složení Jakub Kopřiva (3.F), Ondřej Skála a Michal Stehlík (oba 3.E) vybojovat v tvrdé konkurenci vynikající 3. místo. Následující den v sobotu 23. 3. se pak ve stejných prostorách konalo národní kolo soutěže jednotlivců Cisco Networking Academy NetRiders, kde jsme opět slavili velký úspěch - mezi nejlepšími 20 studenty, kteří v každé kategorii do národního kola postoupili, byli výrazně zastoupeni i naši žáci. Jmenovitě Lukáš Švec (4.F) v prestižní kategorii CCNA (v této kategorii soutěžili i studenti z VŠ), Volodymyr Grudzinskyy, Martin Klouda (oba 3.E), Dominik Martínek, Lenka Taušová (oba 3.F) v kategorii CCENT a Yunus Türk (3.F), Ondřej Skála, Volodymyr Grudzinskyy (oba 3.E) v kategorii ITE.

Reportáž ze soutěže lze shlédnout na webu ČT - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020322-ekonomika-ct24/video/249943. Více informací najdete na http://www.netacad-games.cz.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 1.

NETWORKING ACADEMY GAMES – školní kolo

Dne 20.12.2012 proběhlo v odborné učebně počítačových sítí školní kolo soutěže Cisco Networking Academy Games. Soutěže se ve dvou kategoriích zúčastnilo 40 žáků 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie. Mezi nejlepší řešitele patří Michal Stehlík, Jakub Kopřiva, Ondřej Skála, Yunus Türk a Lukáš Švec. Přejeme hodně zdaru do regionálního a národního kola soutěže.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 1.

 

 

 

 

 

 

UKÁZKOVÝ DEN PRO ŽÁKY ZŠ

V rámci praktické činnosti v odborných počítačových učebnách na ukázkovém dni pro ZŠ 27. 11. 2012 bylo žákům předvedeno, jak se vyrábějí kabely k propojení mezi počítači a mezi počítači a síťovými prvky. Po ukázce si mohli žáci sami vyzkoušet pomocí sady pro síťaře vyrobení těchto kabelů a následně jejich otestování. Pomocí těchto kabelů bylo předvedeno propojení počítačů v síti.

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOVÉ DNY

EKOPOLIS

 

Žáci 2. ročníků se dne 21.12.2012 zapojili v rámci grantového projektu na podporu technického vzdělávání do aktivit projektového dne týkajících se trvale udržitelného rozvoje nazvaného Ekopolis. Aktivity projektového dne byly rozdělené do čtyř částí. Prvním úkolem bylo v týmu 3 - 5 žáků nasbírat co nejvíce bodů v základní verzi deskové hry. Druhým úkolem pak bylo zvítězit nad Robostarostou. Společnost Scio, která projekt zašťiťuje, totiž provozuje také internetové stránky, na kterých je elektronická verze hry Ekopolis a žáci mají možnost zahrát si hru individuálně. Jako třetí úkol pak měli žáci opět ve svých týmech vytvořit s pomocí výtvarných pomůcek návrh nového hracího žetonu, který jim ve hře chybí nebo by ho tam rádi zařadili. Poslední úkol požadoval převést poznatky z projektového dne do svého nejbližšího okolí. Žáci zpracovávali pracovní list, kde řešili, které stavby mohou být ve městě označené jako ekologické, sociální či průmyslové. Jak hodnotí umístění daných staveb ve městě, či co by chtěli změnit. Cílem projektového dne bylo nenásilnou formou provést žáky problematikou trvale udržitelného rozvoje a uvědomit si, že každý člověk může ve svém okolí věci ovlivňovat a zlepšovat.

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 2.

Vybavili jsme novou PC laboratoř

Akce proběhla v rámci klíčové aktivity 1.

// BBCLONE STATISTIC