Kvalitní infrastrukturou školy k efektivní výuce

Kvalitní infrastrukturou školy k efektivní výuce - představení projektu

Průběh projektu

V předinvestiční fázi byl proveden průzkum cen vybavení a zařízení, které bylo plánováno ze získané dotace pořídit. Se zřizovatelem školy bylo dohodnuto zajištění předfinancování projektu a dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu.

Od 2. ledna 2015, po předběžném potvrzení schválení projektu orgány ROP JZ, začal na jeho realizaci pracovat čtyřčlenný pracovní tým. Připravil zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, která musela být vyhlášena opakovaně pro nedostatečný počet zájemců. Veřejná zakázka byla úspěšně završena podpisem smluv se čtyřmi dodavateli investičních celků.

V závěru školního roku 2014/15 proběhla dodávka vybavení a jeho instalace ve vymezených prostorách, které byly označeny prvky povinné publicity. Průběžně byla realizována příprava na provozní fázi – zařazení nakoupeného vybavení do výuky, úprava vzdělávacích materiálů a proškolení pedagogů.

Z poskytnuté dotace byly vybaveny 4 odborné učebny:

Počítačová laboratoř

Učebna je vybavena počítačovými sestavami a soupravami pro programování a konstrukce, které budou připojitelné k PC. Jde o stavebnice a soupravy, které umožní snadný návrh a vývoj elektronických programovatelných zařízení. Žáci si tak mohou vyzkoušet teoretické poznatky z výuky na praktických ukázkách. Dále je učebna vybavena dataprojektorem a vhodným nábytkem s ohledem na ergonomickou využitelnost a efektivnost pro snadnou manipulaci se zařízením. Úložná skřínka bude sloužit z bezpečnostních důvodů jako úložiště zakoupeného zařízení.

Učebna logistiky

Význam inovace ve výuce spočívá v rozšíření využívání dalších modulů ekonomického a účetního informačního systému Helios a jejich implementace do výuky odborných předmětů. Dojde k rozšíření systému o funkce skladového hospodářství, el. inventarizaci majetku, pokladních míst, apod. Toto softwarové vybavení je pro školu klíčové vzhledem k široké využitelnosti informačního systému Helios, který byl již v předchozích letech implementován do výuky a nyní je prioritou rozšíření jeho využitelnosti i do předmětů se zaměřením na podnikovou logistiku.

Učebna je rozdělena na dvě části - prostor pro výuku s místy pro žáky a kvalitní multimediální projekcí a prostor pro nácvik praktických dovedností, do kterého bylo pořízeno 8 počítačových sestav pro práci v logistické firmě, zahrnující čtyři pokladní místa a mobilní terminál. Součástí vybavení učebny je také interaktivní set tvořený pylonovou keramickou tabulí, interaktivním hlasovacím systémem Smart (umožňujícím žákům odpověď ano/ne, výběr z více možností, číselnou nebo textovou odpověď), interaktivním SMART dataprojektorem, vybaveným digitálními pery, kdy učitel i žák mohou pracovat současně. Pedagogové mají k dispozici přenosnou sestavu notebooku a dataprojektoru.

Učebna bude využívána pro podporu výuky odborných předmětů v rámci oboru Logistické a finanční služby, Informační technologie a částečně Manipulant poštovního provozu a přepravy. Konkrétně se jedná o předměty Logistika, Podniková logistika, Informatika v ekonomice, Učební praxe (v rámci zaměření Informatika v ekonomice a Podniková logistika) a Fiktivní firma. Výše uvedené vybavení je možné využívat také pro ukázku praktického využití optických snímačů a čárových kódů v rámci výuky hardwaru v oboru Informační technologie.

Jazyková laboratoř

S ohledem na posílení komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce a na odborné praxe žáků v nedalekém Německu je nezbytná intenzivní řízená výuka cizích jazyků, s možností kontroly a vstupů pedagoga v každém okamžiku.

Byla vytvořena jazyková laboratoř, vybavená nábytkem uzpůsobeným pro software jazykové laboratoře, dotykovým počítačem vybaveným příslušným operačním systémem, softwarem ovládajícím jednotlivé moduly a sluchátky s mikrofonem. Nutným příslušenstvím je dále interaktivní set tvořený pylonovou keramickou tabulí, interaktivním hlasovacím systémem Smart (umožňující žákům odpověď ano/ne, výběr z více možností, číselnou nebo textovou odpověď), interaktivní Smart dataprojektor, vybavený digitálními pery, kdy učitel i žák mohou pracovat současně. Kromě standardní výuky bude moci pedagog na dotykovou tabuli promítat videoukázky, fotografie reálií, žáci budou mít možnost řešit interaktivně různé kvízy, apod.

Učebna přírodních věd

Cílem modernizace učebny bylo vytvoření multimediální učebny, sloužící zejména výuce biologie, fyziky, chemie a matematiky. Učebna je vybavena novým nábytkem a moderními interaktivními učebními pomůckami: učební trenažér pro nácvik 1. pomoci (simuluje širokou řadu skutečných úrazů, se kterými se záchranná služba setkává nejčastěji), 3D zobrazení důsledků pohlavních přenosných chorob, sada plakátů následků vlivu omamných látek a didaktická sada Elektřina – Magnetismus pro výuku fyziky. Příslušenstvím učebny je interaktivní set tvořený pylonovou keramickou tabulí, interaktivním hlasovacím systémem Smart, interaktivním Smart dataprojektorem a notebookem.

Při výuce biologie bude možné simulovat reálné procesy a situace, především důležitý aktivní praktický nácvik 1. pomoci.

V rámci didaktických sad pro výuku fyziky si žáci budou moci vyzkoušet pokusy zaměřené na elektřinu a magnetismus.

 

Škola se snaží využívat finanční zdroje EU a nabízet svým žákům kvalitní výuku reagující na potřeby trhu práce a být atraktivní volbou pro uchazeče rozhodující se o směrování svého dalšího vzdělání po ukončení ZŠ.

 

Sledování udržitelnosti

Školní rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebny vybavené z projektu byly plně využívány zejména pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků.

Školní rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme v rámci udržitelnosti projektu využívali pro výuku 4 odborných učeben – počítačové laboratoře, učebny přírodních věd, učebny logistiky a jazykové laboratoře.

V počítačové laboratoři probíhala především výuka předmětů Programování, Programování a vývoj software, Algoritmizace. Žáci zde pracovali na nových moderních počítačích a seznámili se zde se stavebnicemi Arduino, ze kterých se snažili sestavit různé funkční systémy. Tuto laboratoř jsme využívali i při prezentaci a popularizaci technických oborů v rámci ukázkových dnů pro žáky základních škol.

V učebně přírodních věd se vyučovaly zejm. předměty Biologie a ekologie, Základy přírodních věd, Fyzika a Chemie, dále pak zde probíhala výuka dalších všeobecně-vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, u kterých je vhodné využívat během procesu učení interaktivní projekci. V rámci projektových dnů byly využívány trenažér první pomoci a modely nemocí a zhoubných účinků užívání omamných látek na organismus.

V učebně logistiky probíhala výuka předmětů Logistika, Podniková logistika a Učební praxe. V učebně žáci pracovali s registračními pokladnami, kde se učili naskladňovat zboží a následně jej prodat a vyskladnit. K tomu využívali periferních zařízení, jako jsou scannery, pokladní zásuvky a zákaznický display. Při výuce se seznámili i s možnostmi mobilní čtečky čárových kódů a čipů. V této učebně a dalších počítačových učebnách žáci pracovali v informačním systému Helios Orange, kde vedli komplexní agendu, kterou musí vést logistická firma.

V jazykové laboratoři se vyučovalo anglickému, německému a ruskému jazyku. Žáci zde využívali interaktivní tabuli, ozvučení a set k výuce fonetiky a fonologie (dotykový počítač all-in-one, sluchátka s mikrofony žáků a učitele), pomocí kterého vyučují sledují a dálkově usměrňují práci žáků při rozhovorech, čtení, poslechu, apod.

Pro zajímavost vyučující žákům oživili výuku výkladem nebo testováním s používáním hlasovátek pro získání zpětné vazby nebo názoru žáků na aktuálně řešené téma.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se Střediskem pedagogické praxe ZČU v Plzni, kdy k nám chodí na náslechovou i výstupovou praxi studenti učitelství pro střední školy. V našich učebnách mohou vidět nebo si sami vyzkoušet, jak se tyto moderní didaktické pomůcky v praxi využívají.  

Školní rok 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebna 2 – Počítačová laboratoř

Počítačová laboratoř je prioritně využívána k výuce předmětů:

* Programování

* Programování a vývoj software

* Algoritmizace

* Učební praxe

Žáci využívají pro výuku těchto předmětů zařízení, které bylo v rámci projektu pořízeno – především počítače, stavebnice Arduino. Dále je využívána k výuce předmětů Informační technologie, Hardware a Profesní komunikace. Učebnu využívají v případě její neobsazenosti i vyučující se žáky v předmětech, kde je vhodné výuku doplnit či oživit používáním informačních technologií ve výuce všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětů.

 

Učebna 12 – Učebna přírodních věd

Učebna přírodních věd je využívána k výuce všeobecně-vzdělávacích předmětů, především přírodovědných, a k výuce odborných předmětů. Učebna je současně kmenovou učebnou pro žáky jedné třídy na škole. Díky zařízení pořízeného z projektu je možné výuku realizovat interaktivní formou díky multimediální tabuli s interaktivním dataprojektorem a oživit ji někdy využitím hlasovacího zařízení. Plná interaktivita je zajištěna díky softwaru SMART notebook. Pro výuku biologie slouží trenažér první pomoci a modely nemocí a zhoubných účinků užívání omamných látek na organismus.

 

Učebna 3B – Učebna logistiky

Učebna logistiky je využívána především k výuce předmětů: 

* Logistika

* Podniková logistika

* Učební praxe

Žáci využívají pro výuku těchto předmětů zařízení, které bylo v rámci projektu pořízeno – počítače, na kterých je nainstalován podnikový informační systém Helios Orange a na které jsou napojena pokladní místa (registrační pokladna s pokladní zásuvkou, čtečkou čárových kódů, zákaznickým displeyem, termotiskárnou). Žáci se seznámí i s fungováním přenosného terminálu založeného na principu moderní optické a RFID technologie, nejvíce využívaných v logistických firmách a procesech. V učebně jsou též umístěny plakáty s logistickými prostředky. Dále je využívána k výuce všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů, ve kterých je vhodné připravit výuku interaktivní formou s využitím tabule, interaktivního dataprojektoru, hlasovacího zařízení, kdy interaktivita je zajištěna díky softwaru SMART notebook. Učebna je současně kmenovou učebnou pro žáky jedné třídy školy.

 

Učebna 6B – jazyková laboratoř

Jazyková laboratoř je využívána výhradně k výuce cizích jazyků vyučovaných na naší škole:

* Anglický jazyk

* Německý jazyk

* Ruský jazyk

Žáci využívají moderní prostředky pro výuku cizích jazyků. Kromě tabule s interaktivním dataprojektorem, kdy je interaktivita zajištěna softwarem SMART notebook, mají vyučující pro výuku k dispozici multimediální počítač all-in-one, na který je napojen rozvod audiotechniky (sluchátka s mikrofonem) ke všem žákům ve třídě, kdy vyučující může poslouchat nebo komunikovat s jednotlivými žáky nebo se skupinkami žáků během poslechů, rozhovorů, samostatné práci, atd. Interaktivní výbavu doplňuje hlasovacím zařízením.

 

Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni spolupracuje se Střediskem pedagogické praxe ZČU v Plzni a studentům Pedagogické fakulty ZČU v Plzni umožňujeme:

* náslechové praxe, kde mohou studenti vidět výuku s využitím moderních interaktivních metod výuky,

* výstupové praxe, kde si mohou studenti vyzkoušet přípravu učitele na výuku i samotný pedagogický proces se žáky s využitím těchto technologií.

// BBCLONE STATISTIC