Moderní technologie ve výuce - úspěšná cesta žáků do praxe

Moderní technologie ve výuce - úspěšná cesta žáků do praxe - představení projektu

Průběh projektu

Školní rok 2014/2015

Jak zajišťujeme publicitu projektu

V rámci publicity projektu byly zakoupeny dva panely, na kterých se zveřejňují projektové aktivity. Jeden z nich je zaměřen na prezentaci práce našich fiktivních firem Plzeňská první fiktivní banka, a.s. a Cleaners, s.r.o., dále na realizované odborné exkurze a výuku odborných předmětů s cílem zajištění úspěšné cesty žáků do praxe. Druhý panel je věnován ekologickým aktivitám realizovaným v rámci projektu.

 

 

Regionální veletrh fiktivních firem v Příbrami

V rámci klíčové aktivity 3 se ve středu 12. listopadu 2014 obě naše fiktivní firmy Cleaners, s. r. o. a Plzeňská první fiktivní banka, a. s. zúčastnily již 17. ročníku veletrhu fiktivních firem v Příbrami. Celkem své výrobky prezentovalo dvacet fiktivních firem. Slavnostní zahájení se konalo na nedalekém Zámečku. Všechny zúčastnění přivítala ředitelka OA a VOŠ Příbram, následně se slova ujal zástupce hejtmana pro Středočeský kraj a zástupce centra fiktivních firem Praha. Úvod byl zpestřen příjemným tanečním vystoupením žákyň prvního ročníku pořadatelské školy. Poté následovalo až do dvanácti hodin čilé obchodování. PPFB, a. s. zajišťovala pro všechny zúčastněné firmy finanční služby a fiktivní firma Cleaners, s. r. o. uskutečnila mnoho zajímavých obchodů. V soutěži o prezentaci našeho stánku před soutěžní komisí se obě naše firmy umístily na sedmém místě. V rámci veletrhu posilovali naši žáci klíčové a zejména odborné kompetence. Během obchodování naplňovali naši žáci všechna průřezová témata - Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti i Člověk a životní prostředí. Užili jsme si příjemný pobyt a máme mnoho pěkných zážitků.

Žáci základních škol si otestovali svoji finanční gramotnost

V rámci klíčové aktivity 3 jsme připravili pro žáky základních škol druhý ročník soutěže zaměřené na finanční gramotnost, cizí jazyky, sebeprezentaci a zeměpis. Nakolik mladá generace ovládá principy finanční gramotnosti, si mohli vyzkoušet žáci základních škol z Plzeňského kraje v rámci soutěže Ukaž, co umíš aneb finanční gramotnost 100x jinak, která v úterý 4. listopadu proběhla na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni. Průvodci soutěží jim byli vybraní žáci třídy 4. B. V rámci konečného pořadí se na prvním místě umístil tým 15. ZŠ Plzeň Terezou Uhlovou, Josefem Krebsem a Ondřejem Vojtěchem. Druhé místo patřilo 7. ZŠ Plzeň a třetí místo vybojovali žáci 25. ZŠ Plzeň.

Navštívili jsme ústecký přístav i místo, kde se těží granáty

Ve čtvrtek 30. 2014 října absolvovali v rámci klíčové aktivity 4 žáci zaměření Podniková logistika ze tříd 3.A a 3.B, doplnění o žáky třídy 2.A, oboru vzdělání Logistické a finanční služby exkurzi do přístavu v Ústí nad Labem. Zde viděli v praxi veškeré logistické procesy realizované v přístavu a dozvěděli se základní informace o principech říční přepravy. Odsud žáci dále pokračovali do Podsedic, kde se už několik desetiletí produkují krvavě rudé, několikamilimetrové nerosty, České granáty. Jako bonus si žáci zkusili po absolvované exkurzi drobné polodrahokamy najít.

 

Ekologie a likvidace odpadů v Černošíně

Součástí tematického plánu v předmětu Biologie a ekologie jsou témata věnovaná trvale udržitelnému rozvoji, ochraně přírody a globálním problémům. Jedním z témat, které žáky velmi zaujalo, bylo také nakládání s odpady. A proto velice uvítali možnost exkurze do provozu firmy, zabývající se likvidací a dalším zpracováním odpadů. Vše proběhlo v rámci projektové klíčové aktivity 4. V pátek 31.10. 2014 se tedy žáci z třídy 3.B a 3.E shromáždili před školou, aby si doplnili své teoretické vědomosti o praktickou ukázku nakládání a zpracování odpadů. Kolem osmé hodiny ráno se autobus vydal směrem na Stříbro. Naším cílem byl areál firmy Ekodepon, s.r.o., který je nedaleko obce Černošín. Součástí areálu je také budova Výukového a školicího centra, do které směřovaly naše první kroky. První část exkurze tvořila přednáška. V ní se žáci dozvěděli informace o množství odpadů produkovaných v domácnostech a firmách, o možnostech snížení této ekologické zátěže, ale i o správném způsobu nakládání s odpady. Prostřednictvím výukových panelů si mohli žáci prohlédnout i proces zpracování jednotlivých druhů odpadů od jejich sběru až po vytřídění a zpracování na výrobní surovinu. Výklad doplňovaly názorné ukázky jednotlivých surovin a výrobků, které z nich následně vznikají. Díky uspořádání a skleněnému průhledu do provozu mohli žáci sledovat proces rozdělování odpadů na dotřiďovací lince přímo z výukové místnosti. Po krátké přestávce ještě proběhlo promítání krátkého dokumentárního filmu o nakládání s odpady. Ve druhé části exkurze jsme si prošli provoz třídící linky. Velmi nás překvapila informace, že každý člověk za rok vyprodukuje 350 kg odpadů. V přepočtu na každého obyvatele republiky je to úctyhodné číslo. K recyklaci se ale využije jen zlomek. Jen na skládky v Černošíně a Kladrubech, které společnost Ekodepon provozuje, je uložen ročně jeden milion tun odpadů. Díky naučné stezce, která je v areálu vytvořená, si žáci ověřili, že skládkou nemůže být jakýkoliv prostor, ale musí splňovat přísné evropské normy. Aby nedošlo k průsaku látek do okolního prostředí, musí mít skládka zajištěný drenážní systém, který veškeré kapaliny svádí do nepropustné jímky. Zároveň umělé bariéry zabraňují kontaminaci okolního prostředí. V takovém obrovském množství odpadu vzniká i tzv. skládkový plyn, který se musí odčerpávat prostřednictvím odplyňovacího systému. O tom, že tento systém bez problémů funguje, se přesvědčil každý z účastníků exkurze díky silnému zápachu v bezprostředním okolí skládky. Díky tomuto plynu ale může být vyráběna elektrická energie v kogenerační jednotce umístěné za kazetou skládky.

Ukaž co umíš aneb Finanční gramotnost 100x jinak

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol připravujeme soutěž, ve které se mohou nejen utkat, ale i pobavit…

Soutěžní okruhy: finanční gramotnost, cizí jazyky, geografický přehled, sebeprezentace

(ukázka pozvánky na soutěž pro ZŠ Ukaž co umíš... umístěné na našem webu)

Jak využíváme moderní technologie k výuce

V rámci klíčové aktivity 1 v projektu vznikly didaktické materiály na podporu výuky různých předmětů. Materiály jsou interaktivní a výklad i cvičení mají pro žáky charakter demonstrační, motivační i zábavný. Materiály vzniklé z projektu nyní využívají nejen jejich tvůrci, ale i jejich kolegové, které v letošním roce dané předměty vyučují. Didaktické materiály byly vytvořeny v softwaru Smart Notebook. Někteří vyučující již nyní pracují na nových materiálech do dalších předmětů a snaží se tak zpestřit žákům výuku. Vždyť jsme sšINfis, tak se i v metodách výuky snažíme být IN…

 

Obchodovali jsme na 14. regionálním veletrhu fiktivních firem v Mostě

Ve středu 15. října 2014 naše Plzeňská první fiktivní banka, a. s. a fiktivní firma Cleaners, s. r. o. společně navštívily v rámci klíčové aktivity 3 veletrh fiktivních firem v Mostě.

Veletrh se v tomto školním roce poprvé konal v prostorách Sportovní haly Most, toto nové prostředí nás mile překvapilo. Své produkty prezentovalo celkem dvacet šest fiktivních firem.

Po slavnostním zahájení ředitelkou školy a zástupci Centra fiktivních firem následovalo kulturní pěvecké vystoupení a ihned po něm začalo čilé obchodování. Nakupující veřejnost představovali žáci mosteckých základních škol.

Naše PPFB, a. s. byla na veletrhu jedinou bankou, a proto se u stánku tvořily fronty těch, kteří si u bankomatu chtěli vyzvednout hotovost. „Zaměstnanci“ banky všem poctivě vysvětlovali, jak finanční systém funguje a rozdali všem zájemcům i veletržní šeky, aby všichni mohli posléze nakupovat. Během volného času, kterého nebylo příliš, se i „zaměstnanci“ PPFB, a. s. aktivně zapojovali do obchodování.

Firma Cleaners, s. r. o. na veletrhu představila svůj nový podzimní katalog s aktuální nabídkou. Také tento náš druhý stánek se těšil velkému zájmu nakupující veřejnosti a „zaměstnanci“ firmy prodali značné množství svých produktů a uzavřeli mnoho nových kontraktů.

 

Projektový den "Jak na to ekologicky?"

Žáci 3. A a 3. B se ve čtyřčlenných týmech zúčastnili 18. 9. 2014 v rámci projektového dne klání ve vědomostních, kreativních i obratnostních disciplínách, které byly zaměřené na problematiku ekologizace domácnosti. Řešili například oblast vytápění, nakládání s odpady nebo úspory elektrické energie. Dále vytvářeli plakáty a počítačové prezentace, ale nechybělo ani klání v rychlostním pití dlouhou slámkou. Při práci na PC využívali žáci podklady a zkušenosti získané v rámci akce Dny vědy a techniky. Výkony byly velice dobré a vyrovnané. V soutěži si nejlépe vedly týmy Kočičky (3. B) a Bludišťáci (3. A). Ve zpracování informací na PC byl nejlepší tým K. A. M. M (3. A) a opět Kočičky (3. B). Gratulujeme!

Spějeme do finále!!

S blížícím se koncem projektu se učitelům a žákům daří naplňovat stanovené cíle. Po sériích školení a hodinách příprav vznikají hodnotné výstupy, které žákům mohou usnadnit studium. V rámci 1. klíčové aktivity je vytvořeno 7 sad interaktivních „SMART“ materiálů pro využití při výuce odborných předmětů a cizích jazyků,

v rámci 2. klíčové aktivity žáci mohou využívat 18 e-learningových kurzů.

V klíčové aktivitě 3 se žáci fiktivních firem pracujících na naší škole podíleli na tvorbě „svých“ firemních webových stránek. Novými weby se může chlubit firma Cleaners, s. r. o. i První plzeňská fiktivní banka, a. s.

 

Školní rok 2013/2014

Motivačně do plzeňské Techmanie

Všichni žáci 1. – 3. ročníků SŠINFIS navštívili v rámci klíčové aktivity 4 v posledním čtvtletí letošního školního roku Techmanii. Žáci zde jednak posilovali klíčové i odborné kompetence v praxi a jednak realizovali všechna průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie. V Techmanii žáci navštívili různé expozice i programy:

 • expozice Science Centra a 3D Planetária,
 • Radioaktivita aneb Svět neviditelné o - pro SŠ,
 • Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru 2D,
 • Život: Vesmírný příběh 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D,
 • Život: Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru 2D.

Návštěva expozic a planetária v Techmanii měla pro žáky motivační charakter a dobrou zpětnou vazbou pro školu bylo nadšení žáků, kteří některou z nich absolvovali…

Naučnou stezkou Radbuza

Třída 1. E absolvovala v rámci klíčové aktivity 4 v pondělí 23. června 2014 vycházku po naučné stezce Radbuza - úsek mezi Západočeským muzeem a Vodárnou. Cestou žáci plnili ve skupinkách úkoly z oblastí: turistický ruch, doprava, kultura, sport a hudba. Při zpracování zadaných úkolů byl kladen důraz na kreativitu a spolupráci. Akce byla ukončena táborákem a grilováním.

 

 

Naše finanční služby v Písku

V rámci klíčové aktivity 3 navštívily obě naše fiktivní firmy – Cleaners, s.r.o. a Plzeňská první fiktivní banka, a.s. – veletrh fiktivních firem v Písku. Zde žáci realizovali v praxi odborné kompetence ekonomické, účetní, prodejní, komunikační, jazykové, a další. Dojmy z veletrhu sepsali žáci z fiktivní banky:

„Dne 12. června 2014 se Plzeňská první fiktivní banka, a. s. zúčastnila veletrhu fiktivních firem na Obchodní akademii v Písku. Slavnostní zahájení již 20. veletrhu se uskutečnilo za účasti ředitele školy a zástupců města a bylo zpestřeno hezkým tanečním vystoupením. Poté naše PPFB, a. s. poskytovala po celý zbytek dne své finanční služby obchodujícím firmám a široké veřejnosti, kterou jako obvykle představovali učitelé a žáci z jiných škol. I naše banka obchodovala a navazovala nové kontakty s fiktivními firmami. Veletrhu se zúčastnilo celkem 29 firem, z nichž jedna - firma Esperantos, GmbH - byla z rakouského Rohrbachu. Opět jsme si ověřovali, zda umíme komunikovat i v cizím jazyce a informovali klienty o našich bankovních službách.“


Letiště Václava Havla

V rámci klíčové aktivity 4 navštívili žáci tříd 2A, 2B a 3E Letiště Václava Havla v Praze. Cílem aktivity bylo získat představu o logistickém zajištění leteckého provozu v praxi. O dojmech z exkurze se podělil Jakub Čejka ze třídy 2B.

„Střední škola informatiky a finančních služeb z Plzně v Praze na Ruzyni? To jsem na to zvědav! 23. května se vypravili žáci tříd 2A, 2B a 3E do Prahy na Ruzyňské letiště. Po prohlídce Prahy se žáci vydali na autobus, který je dopravil k letišti. Na letišti padli všichni vyčerpaní horkem. Následně se jich ujal pan průvodce. Odvedl je k odbavovacímu nástupišti. Každý prošel detektorem, jestli nemá u sebe zbraň nebo jiné věci, které by mohly ublížit zdraví. Potom každá skupina nastoupila do svého autobusu - mimochodem byly dvě skupiny. … První skupina, kterou prováděl letec z praxe, se dozvěděla mnoho věcí, například jak vzlétá, stoupá, klesá letadlo. Jak jej chránit před mrazem. Opatření při zachraňování hořícího letadla nebo poškozeného a další jiné zajímavosti! Také se dozvěděli, kdo a jak podává občerstvení v letadle. Řekl bych, že velmi zajímavé informace. Také se dozvěděli něco o menších letadlech, které přepravují zásilky. Viděli spoustu modelů letadel. Na Ruzyni strávili něco okolo 2 hodin a potom museli zase honem zpět, aby stihli vlak! Řada z nich už byla vyčerpaná horkem, jiní byli vyčerpaní žízní a hladem. Nic příjemného, ale nakonec se dostavili na Hlavní nádraží v Praze včas a stihli vlak, kterým se dopravili do své milované Plzně!“

Úklid kolem řeky Berounky a tůněk pro obojživelníky

V rámci klíčové aktivity 4 a projektu "Jak na to ekologicky?" se třída 1. E zhostila v pátek 28. 3. 2014 každoročního úklidu kolem řeky Berounky ve spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů v Plzni. V okolí kostelíku sv. Jiří a části povodí řeky Berounky vysbírali žáci veškeré odpadky. Ať už se jednalo o papírky, PET-lahve, části oděvů, pneumatiky, kusy dopravního značení nebo třeba železný drát.

 


Jak jsme pomáhali naší planetě

V pátek 28. 3. 2014 jsme se, žáci tříd 2.E a 1.M, v rámci klíčové aktivity 4 vydali k přehradě České Údolí, kde jsme měli za úkol zbavit přírodu od všemožných odpadků. První zastávkou byla stanice Povodí Vltavy u přehrady, kde jsme vyfasovali pracovní rukavice a pytle na odpadky. Celá naše skupina se rozdělila na dvě půlky, kdy jedné velela paní učitelka Kupková a druhé paní učitelka Čejková. Naše skupina se vydala po stezce kolem přehrady a hned po prvních 50 metrech jsme měli napěchovanou půlku pytle. Někdy jsme se až nestačili divit, co všechno lidé dokáží do přírody vyhodit. Většinou to byly prázdné flašky od limonád, někdy i plné flašky od limonád, plechovky, oblečení, krabičky od cigaret a jiné odpady (celkem 21 obrovských úklidových pytlů). Dalším zajímavým nálezem byla skládací rybářská židle, kterou zde zřejmě zapomněl nějaký nepozorný rybář. Až se tedy příště vydá na ryby, zřejmě si pěkně postojí. Ale úkol zněl jasně, žádné odpadky větší než obal od bonbonu tu nesmí zůstat. A židle, nebudeme si nic nalhávat přátelé, větší než obal od bonbonu je. Každopádně tento úlovek nebyl zdaleka tím největším. Mezi absolutní vítěze patří bezpochyby dopravní značka (viz obrázek), kterou jsme našli na břehu přehrady. Možná si teď říkáte, že nic honosnějšího jsme už najít nemohli. A ano, máte pravdu. Tohle je opravdu všechno, ale stejně, kdo by si byl myslel, co tu lidé udělají za nepořádek. Navíc se zde uklízelo už před rokem, což znamená, že tohle všechno se zde nashromáždilo za jeden jediný rok. A co jsme si kromě znechucení z těch, kteří přírodu zaneřáďují, bolavých nohou a špinavých rukou odnesli my? Každopádně alespoň pocit, že tu naše planeta bude zase o něco déle. Tomáš Fejtek, 2.E

Čistírna odpadních vod a naučná stezka kolem Mže

S provozem čistírny odpadních vod v Plzni se v rámci klíčové aktivity 4 seznámili v pátek 28. března 2014 žáci 3. A a vybraní žáci 2. E. Během prohlídky obdivovali objem jednotlivých nádrží a celkové množství zpracovaných odpadních vod. Zatímco hrubé přečišťování bylo silným zážitkem pro nosní sliznice, velký zájem vzbudilo čištění pomocí mikroorganismů. Exkurze byla zajímavá, jen velín nebyl součástí prohlídkového okruhu. To ale nevadilo, protože průvodcem po areálu byl vedoucí provozu Ing. Milan Rataj.

Po exkurzi v ČOV se žáci s pedagogickým doprovodem přesunuli k areálu Plzeňského Prazdroje, kterým prošli k soutoku Mže a Radbuzy, kde začíná naučná stezka údolím Mže. Dále postupovali po její trase až k ZOO a vycházka byla zakončena příjemným posezením v kavárně Domu hraček na Vinicích.

 SŠINFIS letos 3x v ČNB

V rámci klíčové aktivity 4 navštívili žáci našich tříd Českou národní banku v Praze:

· 13. března 2014 – třída 2A s vyučujícími Bc. Dlouhou a Mgr. Haišmanem,

· 20. března 2014 – třída 2B s vyučujícími Ing. Jeřábkovou a Ing. Oudovou,

· 27. března 2014 – třídy 1M a 2M s vyučujícími Mgr. Mikulášovou a Mgr. Šleglovou.

V ČNB žáci nahlédli do tajemství vývoje peněz, tisku bankovek a ražení mincí. Viděli padělky nejen naší, ale i zahraničí měny, mohli si otestovat pravost vlastních bankovek. Shlédli zajímavé filmy o historii i současnosti bankovnictví v naší republice. Na závěr si mohli otestovat své znalosti, prohlédnout část zlatého pokladu a osahat pravou zlatou cihličku. Při příležitosti návštěvy Prahy připravili vyučující pro žáky i prohlídku historických míst  a hlavní pošty v Jindřišské ulici.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze

V rámci klíčové aktivity 3 se zúčastnili v úterý 18. března 2014 žáci obou fiktivních firem SŠINFIS v Plzni – Plzeňská první fiktivní banka, a. s. a Cleaners, s. r. o. - mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. Veletrh byl v letošním roce jubilejní, jednalo se o 20. ročník. Na veletrhu obchodovaly kromě českých firem i zahraniční firmy z Bulharska, Itálie, Švédska, Belgie, Španělska, Rakouska, Německa, Ruska a Slovenska. Obchody probíhaly nejen mezi firmami navzájem, ale i mezi firmami a lidmi z ulice, kteří se přišli cíleně se zájmem na veletrh fiktivních firem podívat. A co je v současné době v popředí zájmu o obchodování? Nejčastěji obchodují firmy v oblasti občerstvení, cestovního ruchu a zážitkové turistiky, prodeje kosmetiky, aut nebo nábytku. Vybavení všech stánků firem bylo velice rozmanité a nápadité. Fiktivní firmy byly zapojeny tradičně do řady soutěží – o nejlepší stánek, elektronickou prezentaci, katalog, přístup k zákazníkům, odbornost, komunikaci v cizím jazyce, atd.

Enersol 2014 aneb Vítězem v kraji - účastníkem v republice

Ve dnech 13. a 14. března 2014 se zúčastnil Petr Suske ze třídy 3. A v doprovodu Mgr. Pavly Lopatové celostátního kola soutěže Enersol 2014. V letošním roce se jednalo o 10. ročník soutěže.

Účast v celostátním kole si Petr Suske zajistil vítězstvím v krajském kole, které proběhlo 24. února 2014 v Plzni. Petr tam prezentoval projektový den s názvem "Jak na to ekologicky?" v kategorii Enersol a popularizace.

Vítězové všech kategorií a žáci z druhých umístění vytvořili společně tým, který na celostátním kole soutěže reprezentoval Plzeňský kraj. Celostátní kolo se uskutečnilo v hotelu Pramen v Praze. Dvoudenní přehlídka prací byla zahájena hymnou projektu Enersol, přivítáním významných hostů např. z MŽP a MŠMT, představením poroty a soutěžních družstev z jedenácti krajů. Po oficiálním zahájení již přišly ke slovu vlastní prezentace. V prvním bloku to byly žáci s pracemi, které se v krajských kolech umístily na 2. místech v kategorii Enersol a praxe. Po obědové pauze následoval blok vítězných prací kategorie Enersol a inovace a souběžně vybraní žáci z týmů absolvovali znalostní test zaměřený na znalosti z oblasti obnovitelných zdrojů a úspory energií. Po náročném, ale pestrém a inspirativním programu následovaly volnočasové aktivity, ze kterých si náš tým vybral projížďku historickou tramvají centrem Prahy. Ta byla zajímavá jak po technické stránce, tak z pohledu absolvované trasy. Završení dne představovaly sportovní hry pro žáky a diskuze organizátorů s vyučujícími nad budoucností programu Enersol.

Přehlídka soutěžních prací pokračovala v pátek, kdy vystoupili žáci, kteří se umístili na prvních místech v kategoriích Enersol a praxe a Enersol a popularizace. Výkony všech žáků pozorně sledovali porotci, kteří svým hodnocením nakonec umístili tým Plzeňského kraje na pěkné 5. místo. Všichni účinkující si odnesli nejen upomínky a ceny, ale především cenné zkušenosti, které mohou v budoucnosti zúročit nejen v dalším ročníku projektu Enersol.

Interaktivní tabule se nebojíme!!!

Na základě prosincového instruktážního školení se naši vyučující zúčastnili dvou školení, organizovaných firmou AV Media, zaměřených na tvorbu a využití výukových materiálů na interaktivní tabuli SMART Board. První z nich proběhlo 16. ledna 2014 a jednalo se o školení SNB1 – Dovednosti s inteaktivní tabulí SMART Board. Toto školení bylo zorganizováno pro vyučující zapojené do projektu v rámci klíčové aktivity 1. Někteří z nich však zatoužili pokračovat ve vzdělávání se dále, další vyučující se k nim přidali a na jejich přání proběhlo ve SŠINFIS 27. února 2014 ještě další školení pro mírně pokročilé SNB 2 – Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí. Velkým potěšením pro všechny bylo, že naše výsledky odevzdaných připravených výukových materiálů se ocitly v hodnocení mezi nejlepšími materiály na www.veskole.cz. Děkujeme tímto naší lektorce Ing. Evě Fanfulové, díky které můžeme nyní opravdu říci, že se interaktivní tabule nebojíme…

Enersol 2014 – zúčastnili jsme se a postoupili do celostáního kola

Žáci naší školy Petr Suske (3A) a Ondřej Skála (4E) se zúčastnili regionální konference a soutěže Enersol 2014, která je zaměřena na využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě. Regionální konference proběhla 24. února 2014 v Plzni. Petr Suske se svoji prací „Soutěž Jak na to ekologicky?“ postoupil do celostátního kola, které proběhne ve dnech 13. – 14. března 2014 v Praze. Jeho práce zřejmě oslovila odbornou porotu tím, že se jednalo o akční aktivitu spočívající v přípravě soutěže pro žáky naší školy „Jak na to ekologicky?“. Soutěž proběhla v rámci projektového dne 20. prosince 2013 (bližší informace v článku níže). Její přípravy samozřejmě trvaly podstatně déle – běžely po celý podzim a přípravnou fázi i vlastní projektový den garantovala naše vyučující Mgr. Pavla Lopatová. Jen pro připomenutí – jaké oblasti se v rámci projektu řešily? … vytápění, voda, stavby, obaly, odpady, energie, doprava … Držme mu tedy palce, aby obhájil úspěšně tuto práci i v celostátním kole…

6. veletrh studentských fiktivních firem v Sokolově

V rámci klíčové aktivity 3 se zúčastnily 20. 2. 2014 fiktivní firmy působící na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni Cleaners, s. r. o. a Plzeňská první fiktivní banka, a. s. 6. veletrhu studentských fiktivních firem v Sokolově.

Cílem aktivity je posílení klíčových i odborných kompetencí žáků formou aktivní účasti na veletrhu fiktivních firem v Sokolově. Žáci posilují komunikační dovednosti v českém nebo cizím jazyce, obchodní dovednosti, pracují s účetním nebo bankovním softwarem, jednají v obchodních vztazích jménem svých firem, prezentují a nabízejí své produkty. Obchodování probíhá s jinými fiktivními firmami z ČR, zahraničními fiktivními firmami, se zástupci odborné poroty hodnotící soutěžící (účastníky veletrhu) a s návštěvníky veletrhu z řad veřejnosti.

Veškeré aktivity jdou komplexně skrze průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační technologie.

A jak vidí a hodnotí veletrh sami žáci?

Dne 20. února 2014 se naše dvě fiktivní firmy PPFB, a. s. a Cleaners, s. r. o. zúčastnily 6. regionálního veletrhu studentských fiktivních firem v prostorách Městského kulturního domu na náměstí Budovatelů v Sokolově.

Veletrh pořádala Střední škola živnostenská Sokolov. Na cestu jsme vyrazili už v 7:00 h. Když jsme dorazili na místo, byly nám přiděleny stánky, na kterých jsme si připravili prezentaci našich produktů. V 9:00 h proběhlo za přítomnosti vedení školy a města slavnostní zahájení veletrhu. Kolem 10:00 h se jednotlivé fiktivní firmy začaly prezentovat svým nabízeným zbožím na jednotlivých obchodních místech.

V průběhu celého dopoledne nám k fiktivním obchodům hrála kapela, jejíž písničky jsme všichni znali. Velmi nás zaujala fiktivní firma Autoškola, u které jsme měli možnost si vyzkoušet řízení na trenažéru. Kromě klasických obchodních vztahů jsme si mj. koupili zájezd do Tanzánie nebo oslavu 18. narozenin u Agentury žádná nuda.

V průběhu celého veletrhu probíhala i soutěž učebních oborů živnostenské školy. Mohli jsme vidět zajímavé dorty, prostřené stoly nebo krásně zabalené dárky.

Na cestu domů jsme se vydali po slavnostním zakončení veletrhu, asi kolem 14:30 h. Do Plzně jsme dorazili kolem 16:00 h. Všichni jsme se vydali na cestu domů k zaslouženému odpočinku.

Za PPFB, a. s. a Cleaners, s. r. o. Ladislava Sadovská a Petra Kubíková

Veletrh cestovního ruchu v Praze

Ve čtvrtek 20. února 2014 jsme navštívili "Holiday World 2014L - veletrh cestovního ruchu v Praze. Jedná se největší a nejprestižnější veletrh cestování a golfu v České republice. Při vchodu do budovy výstaviště nás překvapil nespočet různých stánků cestovních kanceláří, propagačních agentur a podobných společností. Mohli jsme si prohlédnout stánky cestovních kanceláří, které  propagovaly jednotlivá města, kraje anebo různé volnočasové aktivity jako je golf, hudba atd. Ve vedlejší hale byla gastronomická část, kde se prezentovaly snad všechny kuchyně světa. Měli jsme to štěstí a dokonce jsme dostali  ochutnávku tradičního japonského jídla. Exkurze se nám velice líbila, získali  jsme nové poznatky a informace o cestovním ruchu a gastronomii.

Za 3. B Michaela Bártová

Fiktivní výběrové řízení

Ve čtvrtek 30. ledna 2014 proběhl na naší škole projektový den „Fiktivní výběrové řízení“ určený pro žáky a žákyně třetích a čtvrtých ročníků oboru vzdělání Logistické finanční služby.  Projektový den byl pojat jako příprava na stejnojmennou soutěž, které se každým rokem účastníme na SPŠD v Plzni. Třetí a čtvrté ročníky si společně vyzkoušely e-learningový test zaměřený na oblast etikety a společenského chování a napsaly z pozice personalisty pozvánku na přijímací pohovor. Následně se třídy rozdělily do skupin, přičemž vytipovaní žáci byli dále připravováni na soutěž, kdy pod vedením pedagogů tvořili motivační dopis, životopis a zkoušeli si jednotlivé pohovory. Ostatní absolvovali hravé i naučné semináře z oblasti etikety.

Ukaž, co umíš aneb finanční gramotnost 100x jinak

Ve středu 29. ledna 2014 proběhla na naší škole soutěž určená pro žáky základních škol s názvem "Ukaž, co umíš aneb finanční gramotnost 100x jinak". Celkem dvaadvacet tříčlenných týmů ze základních škol si změřilo své znalosti a dovednosti v oblastech finanční gramotnosti, cizích jazyků, geografického přehledu a sebeprezentace. Projekt zaštiťovali společně se svými pedagogy žáci třídy 3. B, kteří se stali žákům devátých ročníků průvodci, zkoušejícími i hodnotiteli. S žáky prošli výběrovým řízením na vybrané pracovní pozice, provedli je po škole a ukázali jim, že i učení může být zábava.

Účast v soutěži mi nabídla paní učitelka finanční gramotnosti. Otázky byly pěkné a zábavné. Přemýšlím, že bych sem nastoupil, protože mi obor informatiky zajímá a líbí se mi prostředí školy, učitelé tady působí příjemně,“ zhodnotil svoji účast v soutěži Pavel Oplt ze ZŠ a MŠ Město Touškov.

Na prvním místě se v konečném pořadí nejlépe umístil tým 10. ZŠ Plzeň, druhé místo patřilo 26. ZŠ Plzeň a třetí místo vybojovali žáci ze ZŠ  a MŠ Město Touškov.

Veletrh fiktivních firem Praha – Vinohrady

Dne 28. ledna 2014 proběhl na Obchodní akademii v Praze – Vinohradech veletrh fiktivních firem. Tohoto veletrhu se zúčastnily v rámci klíčové aktivity 3 obě naše fiktivní firmy – Plzeňská první fiktivní banka, a. s. a Cleaners, s. r. o. Na veletrhu fiktivních firem žáci posilovali své klíčové i odborné kompetence – obchodovali, prezentovali, propagovali své zboží a služby, obhajovali své jednání před odbornou porotou, komunikovali s obchodními partnery i se zákazníky v českém i cizím jazyce. Během obchodování museli žáci prokazovat i znalosti a dovednosti z ekonomiky, účetnictví, práva, apod. Naši žáci se zapojili do vyhlášených soutěží – prezentace, katalog, vizitka, nabídka produktů před porotou. Veletržní aktivity procházejí skrze průřezová témata Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí i Informační a komunikační technologie.

A jak vidí veletrh fiktivních firem v Praze David Šanda z 2. B?

Dne 28. ledna 2014 jsme navštívili veletrh fiktivních firem, který se tentokrát konal na pražské obchodní akademii. Po oficiálním zahájení veletrhu jsme odevzdali katalog a vizitku naší fiktivní firmy do tajné soutěže. Hned jak začalo obchodování, snažili jsme se o objevení co nejvíce nových firem z různých měst, mezi nimiž jsme hledali nové obchodní partnery. Nakoupili jsme od nich řadu zajímavých produktů a i v prodeji našich výrobků a služeb se nám dařilo. Největší zájem byl tradičně o naši značkovou LV popelnici. Jednou z veletržních soutěží byla také soutěž v prezentaci fiktivní firmy, které jsme se zúčastnili. Tyto prezentace jsou pro nás vždy velkou zkušeností, vítáme možnost si v praxi vyzkoušet, jaké je to mluvit k početnějšímu publiku. Na pražském veletrhu jsme načerpali nové zkušenosti i inspiraci pro naši další obchodní činnost.

Projektový den „Jak na to ekologicky?“

V pátek 20. prosince 2013 byl uspořádán projektový den „Jak na to ekologicky?. Pod taktovkou Mgr. Lopatové a dalších učitelů uspořádali žáci 3. ročníků pro své mladší spolužáky ekologicky zaměřené zábavné dopoledne. Různorodých aktivit si užívali žáci prvních a druhých ročníků. Aktivity se odehrávaly na šesti stanovištích:

 • Vytápění – práce s grafem, který řešil roční náklady na vytápění; určování ekologičnosti spalování různých materiálů.
 • Voda – test, ve kterém byly otázky týkající se možností úspory vody; soutěž v rychlosti vypití kelímku vody brčkem.
 • Stavby – minipřednáška o pasivních domech, následně předloženy lístečky s pojmy, které účastníci přiřazovali k typům domů, o kterých byla předchozí instruktáž.
 • Obaly a odpady – otázky týkající se tématu; praktické třídění předložených věcí do připravených kontejnerů (vlastnoruční výroba).
 • Energie – osmisměrka s elektrospotřebiči; srovnání spotřeby různých elektrospotřebičů. 
 • Doprava – srovnání různých způsobů dopravy v rámci zadané trasy; puzzle – skládání připraveného nastříhaného obrázku.

Kromě těchto stanovišť probíhala módní přehlídka, pro kterou připravovali dle kritérií naši žáci modely z odpadového materiálu. Dále žáci využívali odpady k vytvoření 3D sněhuláků, plakátů a dalších modelů. Co všechno žáci zužitkovali? PET lahve, staré noviny a časopisy, plechovky, sáčky, tašky, krabice, propagační letáky, atd. Na konci projektového dne vypadala naše škola jako sběrna komunálního odpadu. Společnými silami jsme však úklid zvládli a na chodbách nebylo o „odpadovém projektovém dni ani památky“.

Celkové prvenství získala třída 1. E, která zároveň zvítězila ve všech dílčích aktivitách. Získala diplom, sladkou odměnu a poznámkové bločky. Všem třídám byly předány diplomy za snahu. Organizátoři dostali pochvalu, známku do předmětu Biologie a ekologie, bločky s propagací samotného projektu a sladkou odměnu.

... a co na to naši žáci-organizátoři???

... Pomáhali jsme členům týmů, když si nevěděli rady, nevěděli, co to znamená zkratka Pe-Po...Všichni rozdělovali námi dodané materiály správně, jen s časopisovým papírem a Pe-Pem se občas zmýlili...

... Jako zábavu jsme si vymysleli soutěž, kdo nejrychleji vypije z kelímku brčkem vodu. Naše stanoviště se žákům líbilo...

 ... Zpozorovali jsme, že zřejmě šetřit vodou moc neumí... (to je ale zjištění!!!)

... Naše skupina dostala za úkol jedno z ekologických stanovišť na téma pasivní a aktivní domy. Připravili jsme si lístečky s vlastnosti aktivních a pasivních domů, které následně soutěžící přiřazovali...

... Nejdřív jsme skupinu rozdělili na dva týmy - jeden šel třídit odpad na čas a druhý šel plnit otázky. Když měl první tým roztříděný odpad, mohl jít pomáhat druhému týmu, který odpovídal na ekologické otázky. Uměli byste zodpovědět např: „Kolik přibližně každý Čech vytřídí odpadu? (papír, plasty, sklo, nápojové kartony)“ nebo „Kolik % obalů bylo využito a recyklováno za rok 2012?“ ...

... Naše skupina měla na starost stanoviště s názvem energie, kde jsme si připravili osmisměrky, v kterých měli najít žáci několik druhů spotřebičů. Jako další věc jsme měli připravené doplňovačky na energii spotřebičů...

... Žáci byli bodováni za odpovědi na otázky a za rychlé poskládání obrázku. Úkoly nebyly zrovna lehké, ale většina z žáků si s nimi hravě poradila...

Vyučující chtějí učit nově, interaktivně…

Ve čtvrtek 16. prosince 2013 proběhlo instruktážní školení tvorby digitálních učebních materiálů. Školení vedla lektorka Ing. Eva Fanfulová. Jeho obsah navazoval na předchozí vstupní školení, ve kterém jsme se seznámili s prostředím Smart Notebooku, namotivovali jsme se na ukázkových prezentacích a rozmýšleli, jak bychom chtěli takovou výuku realizovat. Vyučující projevili zájem o komplexní proškolení v tvorbě a využití motivačních cvičení, aby mohli všechny školní Smart tabule plně využívat.  

 

 

Jak jsme navštívili ŠKODA AUTO a. s. v Mladé Boleslavi… 

očima Barbory Pechátové z 1.A

V pondělí 16. prosince 2013 ráno jsme vyrazili směr Mladá Boleslav. Naším cílem byla exkurze do výrobních hal a muzea ŠKODA Auto a. s. a shlédnutí logistických procesů v praxi.

Něco málo o ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi…

Roku 1895 Václav Laurin a Václav Klement založili společný podnik na kraji Mladé Boleslavi. Pod značkou Laurin&Klement vyráběli kola a dále také motocykly a až nakonec začali vyrábět i automobily. Poté, co utrpěl jejich podnik požárem, se k nim připojil Emil Škoda. Roku 1999 odkoupila firma Volkswagen celou ŠKODU Auto a. s. Dnes je ŠKODA Auto a. s. největší český výrobce automobilů. V Mladé Boleslavi se vyrábí 4 typy automobilů - Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Rapid a Seat Toledo.

Jako první jsme navštívili výrobní halu motorů a převodovek. Zde jsme viděli, jak se převodovky vyrábějí, testují a následně pomocí metody řízení zásob JUST IN TIME odváží na potřebné místo. V Mladé Boleslavi se vyrábí dvě velikosti převodovek, navštívili jsme lisovnu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o tom, jak jednotlivé části karoserie podstupují několik postupných lisování za sebou, aby získaly dokonalý tvar. V muzeu jsme se pak dozvěděli spoustu informací o tom, jakými fázemi Škodovka během let prošla, jak se vyvíjela, informace o majitelích apod. Kromě toho zde bylo k vidění spousta starých modelů aut, sportovní auta, prototypy aut, kola i motocykly. Paní průvodkyně nám pověděla i o náročné renovaci těchto aut. Tato exkurze se nám velice líbila, bavila nás a odvezli jsme si spoustu zajímavých informací. Hlavně jsme viděli logistiku v praxi a přesvědčili se, že to, co se učíme ve škole, tak opravdu funguje.

Česko-německý workshop Global Village

V týdnu od 7. do 11. října 2013 se 20 vybraných žáků naší školy, Mgr. Václavíková a Mgr. Janda zúčastnili česko-německého workshopu Global Village ve Waldmünchenu. Všichni účastníci byli ubytováni přímo v centru Jugendbildungsstätte, kde probíhala většina aktivit, včetně stravování. Workshop byl zaměřen na rozvíjení komunikačních dovedností v cizím jazyce, přednostně byl určen pro 1. a 2. ročníky. Naši žáci měli možnost celý týden poznávat své německé vrstevníky z tamní odborné školy, a navázat tak přátelské kontakty na celý život. Celý workshop připravovali a vedli celkem 4 lektoři – dvě Češky a dva Němci.

 

Aktivity během workshopu byly velmi různorodé:

 •  komunikace dialogem
 • neverbální komunikace
 • práce ve dvojicích a skupinová práce
 • dramatizace - představení své země pomocí scének
 • tvorba projektu zaměřeného na mezikulturní vztahy s pomocí médií
 • diskuse o česko-německých vztazích před porotou
 • testování fyzické zdatnosti ve vysoko- a nízkolanovém centru
 • rozšiřování slovní zásoby češtiny a němčiny
 • prezentace vytvořených hodnot, seberelfexe
 • volnočasové aktivity
 • diskotéka, grilování, atd.

A jak hodnotí aktivitu přímo naši žáci?

„Nejlepší týden! Ze začátku byly semináře nudné, ale druhý den jsem změnila názor. Super lidi, disko, grilování. Stoprocentně bych jela znovu! Možná i na delší dobu.“

„V Německu se mi líbila spolupráce s Němci a to, že jsme se s nimi museli domluvit. Hned bych se vrátila zpět.“

„Týdenní pobyt Global Village ve Waldmünchenu mě velice zaujal. Byl pro nás připravený pestrý program, který se týkal konverzace v německém jazyce. Zážitků jsem si přivezl mnoho, asi největší byl z lanového centra.“

„Pobyt byl skvělý a předčil mé očekávání. Program jsem si náramně užil, zvlášť pondělní grilování a úterní diskotéku. Středeční lanové centrum bylo sice namáhavé, ale navštívil jsem ho po dlouhé době, a proto jsem byl za tuto možnost rád. Při čtvrtečním projektovém dnu jsem se naučil lépe mluvit německy. Celkově se mi semináře líbily, a jestli bude příští rok možnost, rád bych jel znovu.“

Co jsme viděli za přepážkou

Žáci 1.A oboru vzdělávání Logistické a finanční služby v rámci předmětu Učební praxe navštívili 25. a 27. 9. 2013 hlavní poštu Plzeň 1. Viděli poštu z druhé strany, prohléhli si vybavení pracovišt, seznámili se s provozem pošty.

 

 

 

 

 

 

 

Odborná exkurze na poště Plzeň 1

Žáci třídy 2.M oboru vzdělání Manipulant poštovního provozu a přepravy v rámci předmětu Odborný výcvik navštívili 25. září 2013 poštu Plzeň 1. Prohlédli si zázemí pošty, vybavení jednotlivých pracovišť včetně oddělení doručovatelů a seznámili se s běžným provozem pošty.

Veletrh cestovního ruchu ITEP zaujal také letos

V pátek 20. září 2013 se žáci třetích a čtvrtých ročníků zaměření „Logistika veřejné správy“ a „Logistika cestovního ruchu“ vypravili na Veletrh cestovního ruchu ITEP, který probíhal v plzeňské hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech od 19. do 21. září. Žáci se inspirovali pro své další soukromé cesty, načerpali informace a inspiraci z oblasti cestovního ruchu a jeho zajištění i prezentace územní samosprávy a nechyběla ani zábava. Někteří žáci soutěžili, jiní si odnesli řadu drobností a pozorností. Zaujaly nás jak samotné stánky, tak model železnice, ochutnávky regionálních potravin Plzeňského kraje i hudební doprovod.

 

Školní rok 2012/2013

Letiště Václava Havla

Dne 10. 6. 2013 proběhla exkurze na Letišti Václava Havla v Praze. Zúčastnili se jí žáci tříd 2.A a 2.B. Jejím cílem bylo posílení odborných kompetencí v oblasti logistických služeb. Exkurze začínala v Terminálu 3, který je určen pro malá a soukromá letadla. Zde žáci prošli letištní kontrolou a nastoupili do autobusu, kterým se přesouvali po letišti na jednotlivá prohlídková místa. Během prohlídky navštívili odletovou a přistávací dráhu, shlédli hangár s letadly, navádění letadel, kontejnery pro nákladní leteckou přepravu a hasičskou základnu. Exkurze byla přínosná pro představu, jak fungují logistické procesy v osobní i nákladní letecké dopravě a přepravě v praxi.

 

Vybavení učeben

V rámci klíčových aktivit zaměřených na posílení motivace žáků a efektivní vzdělávání byly vybaveny dvě učebny novými keramickými tabulemi s interaktivními sety. Součástí jednoho z interaktivních setů je i interaktivní projektor SMART LightRaise 60 wi, podporující multidotyk, který jsme zakoupili jako první v České republice. V další učebně byly obnoveny žákovské počítače. Byly pořízeny notebooky pro učitele, kteří budou připravovat pomocí moderních IT technologií interaktivní vzdělávací materiály a e-learningové kurzy pro své žáky. 

 

// BBCLONE STATISTIC