Absolvent oboru vzdělání Logistické a finanční služby:

  • je občan se středním vzděláním s maturitní zkouškou, který má základní předpoklady k výkonu různých povolání vykonávaných v oblastech finančního sektoru, poštovnictví a logistických služeb, pojišťovnictví, vedení účetní agendy ap.
  • je připraven vykonávat činnosti samostatných pracovníků a referentů a činnosti v nižším a středním managementu ve finančních a logistických firmách a využívat komunikační dovednosti ve dvou cizích jazycích; disponuje kompetencemi logistické sféry, tj. zajišťuje činnosti v optimalizaci materiálového toku ve výrobě, v dopravě, přepravě nebo ve skladovacím procesu; zpracovává agendu firmy – personální, korespondenční a účetní (daňovou evidenci i účetnictví, a to v ruční podobě i za pomoci ekonomického a účetního softwaru); veškeré informace zpracovává pomocí prostředků ICT – ovládá textové editory, tabulkové kalkulátory, základní databázové systémy, prezentační software a klienty elektronické pošty; ovládá a efektivně využívá prostředky kancelářské techniky
  • připraven pokračovat v dalším studiu ve sféře terciálního vzdělávání

Nad rámec povinných odborných předmětů nabízíme žákům rozšířenou výuku odborných předmětů v různých oblastech a absolvent pak disponuje navíc dalšími kompetencemi:

  • Absolvent s rozšířenou výukou odborného předmětu Podniková logistika je kvalifikovaný pracovník, který má základní přehled o logistických operacích ve výrobě, dopravě, přepravě a skladování, navrhuje logistické řetězce s ohledem na efektivnost podnikání a životní prostředí, ovládá základní výpočty z oblastí výroby, dopravy, přepravy, je obeznámen s moderními a novými technologiemi zejm. ve skladování, operativně řídí a organizačně zabezpečuje základní technologické procesy a administrativní stránku logistiky. Ovládá základní dovednosti logistických a účetních procesů ve specializovaném logistickém informačním systému s využitím zařízení využívaných v moderní logistice.
  • Absolvent s rozšířenou výukou odborného předmětu Bankovnictví a poštovnictví je kvalifikovaný pracovník provozu pošt, bank a dalších finančních institucí, samostatně vykonávající ucelené části základních procesů v provozovnách pošt a poštovní přepravy, bank a dalších finančních institucí, včetně administrativní a kontrolní činnosti. Absolvent přijímá a vydává všechny druhy zásilek u poštovních přepážek, zpracovává zásilky a doklady na poště a přepravním uzlu, ovládá přepravování poštovních zásilek v přepravní síti, eviduje veškeré peněžní operace a zpracovává doklady, operativně řídí technologické procesy na přepravním uzlu, činnosti pracovních skupin v příslušné směně na poště, provozovny pošt, kontroluje jednotlivé provozní činnosti, zabezpečuje odborné administrativní, plánuje a zajišťuje objem finančních hotovostí a cenin v poštovním provozu. Má přehled o bankovních službách a službách ostatních finančních institucí, zpracovává smlouvy, vede jejich základní agendu.
// BBCLONE STATISTIC