Absolvent oboru vzdělání Informační technologie:

  • je občan se středním vzděláním s maturitní zkouškou s předpoklady vykonávat povolání v oblasti informačních technologií nebo v sektorech využívajících informační technologie
  • zajišťuje instalaci a správu počítačových stanic, periferií, síťových komponent a mobilních zařízení; řeší běžné problémy s funkčností hardwaru i softwaru a poskytuje podporu uživatelům; orientuje se v problematice audio/video technologií, počítačových sítí, operačních systémů a kybernetické bezpečnosti; zálohuje data a chrání je před zničením nebo zneužitím; obsluhuje počítačové aplikace dle technologických postupů, norem a standardů; vede operativně-technickou dokumentaci; orientuje se v programovacích jazycích, algoritmizaci a principech programování; ovládá na pokročilejší úrovni aplikační software – textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační software, databázové systémy, ap.; využívá různé způsoby elektronické komunikace; disponuje ekonomickými kompetencemi a kompetencemi k podnikání; při všech pracovních činnostech a postupech využívá efektivně prostředky informačních technologií a kancelářskou techniku
  • je připraven pokračovat v dalším studiu ve sféře terciálního vzdělávání

Nad rámec povinných odborných předmětů nabízíme žákům rozšířenou výuku odborných předmětů v různých oblastech a absolvent pak disponuje navíc dalšími kompetencemi:

  • Absolvent zaměření Datová analytika je kvalifikovaný pracovník v podnikové sféře, který provádí ekonomicko-statistické analýzy zkoumaných dat, aktivně využívá statistické, finanční a investiční funkce v tabulkovém kalkulátoru, zpracovává data pomocí kontingenčních tabulek, pracuje s daty v relačních databázích pomocí jazyka SQL, navrhuje datový model relační databáze, pracuje s daty ve formátech XML a JSON a používá reportingové nástroje databázových systémů. Absolvent nejen zjišťuje a zpracovává data, ale pracuje s nimi v souladu s vnějšími vlivy ve společnosti a na trhu, správně je interpretuje a navrhuje vhodná opatření. Zpracovávaná data umí rovněž vhodně vizualizovat a prezentovat. Absolvent je veden k aktivnímu propojování ekonomických znalostí a ICT dovedností.
  • Absolvent zaměření Management v IT je kvalifikovaný pracovník v podnikové nebo veřejnosprávní sféře, který disponuje znalostmi a dovednostmi jak vyplývajících ze studovaného oboru informačních technologií, tak dovednostmi z oblasti managementu, marketingu, ekonomiky, statistiky a základů datové analytiky. Tyto kompetence uplatní jako samostatný pracovník nebo vedoucí pracovník v různých organizacích. Ovládá nejen dovednosti ICT, ale má i manažerské kompetence, díky kterým je schopen řídit pracovní tým, firmu nebo v oblasti ICT podnikat. Ze speciálních softwarů ovládá ekonomický, účetní a manažerský systém a systém MS Project sloužící k plánování a řízení projektů. Absolvent je tedy připraven pracovat v rámci týmu realizujícího konkrétní projekty nebo jej řídit.
  • Absolvent zaměření Informatika v ekonomice je kvalifikovaný pracovník v podnikové sféře, který provádí ekonomicko-statistické rozbory zkoumaných dat, aktivně využívá statistické, finanční a investiční funkce v tabulkovém kalkulátoru, zpracovává data pomocí kontingenčních tabulek, zpracovává základní evidenci podniku pomocí účetního softwaru. Absolvent nejen zpracovává data a zjišťuje ukazatele finanční analýzy podniku, ale s nimi pracuje v souladu s politicko-ekonomickými vnějšími vlivy na trhu, správně je interpretuje a navrhuje vhodná opatření. Absolvent je veden k aktivnímu propojování ekonomických znalostí a ICT dovedností.
  • Absolvent zaměření Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost se uplatní jako kvalifikovaný síťový a systémový administrátor, specialista IT bezpečnosti, specialista IT/technické podpory nebo IT konzultant.
  • Absolvent zaměření Počítačové sítě a systémy je kvalifikovaný pracovník pro realizování a konfiguraci lokálních sítí (LAN), virtuálních lokálních sítí (VLAN), implementaci seznamů řízení přístupu (ACL) pro povolení či zákaz specifického provozu, realizaci WAN připojení, konfiguraci směrovacích protokolů, řešení problémů s LAN, VLAN a WAN s využitím strukturovaných metodik a OSI modelu, navrhování jednoduchých síťových řešení s využitím moderních technologií, instalace a konfigurace prototypu sítě, instalace a aktualizace síťového operačního systému v síťových zařízeních ap.
  • Absolvent zaměření Programování a vývoj SW je kvalifikovaný pracovník, který se orientuje v různých programovacích jazycích, dodržuje zásady programování, ovládá práci s databázemi, má ucelený přehled o možnostech vývoje moderních aplikací, má znalosti funkčního, aplikačního a datového modelování, nepostrádá analytické schopnosti, schopnost komunikace a prezentace, má pokročilé znalosti webových nástrojů a technologií, ovládá testovací nástroje, ladí a optimalizuje softwarové aplikace, monitoruje a řeší problémy ve spravovaných systémech. Do výuky jsou zařazeny základní prvků robotizace.
// BBCLONE STATISTIC