Projekty

HTML příručka pro maturitní zkoušku z literatury

Jste žáky třetího nebo čtvrtého ročníku a čeká vás maturitní zkouška z českého jazyka a literatury? Nevíte, jak by měl vypadat rozbor díla, nebo obecná struktura ústní zkoušky? Pokud jste si odpověděli na obě otázky slovíčkem ANO, rádi bychom vám představily náš maturitní projekt s názvem HTML příručka pro maturitní zkoušku z literatury. S pomocí této stránky se můžete naučit, jak by měl správně vypadat rozbor díla. V práci se objevuje podrobně rozepsaná osnova uměleckého textu ústní maturitní zkoušky. Najdete zde též ukázky rozborů tří literárních děl (próza, poezie, drama), které vám pomohou vyvarovat se nejčastějším chybám, které většina žáků u rozboru literárního díla dělá. Projekt jsme začaly zpracovávat v rámci maturitní zkoušky na konci školního ročníku 15/16. Původně jsme si vybraly téma IPv4 a IPv6 útoky, nakonec jsme se však tohoto nápadu vzdaly a rozhodly jsme se, že bychom rády udělaly takový projekt, který by nás bavil, něco málo nás naučil a ještě pomohl a udělal radost druhým. Doufáme tedy, že se nám to povedlo a vy si návštěvu u nás užijete. Přejeme mnoho štěstí a radosti při studiu a úspěšné složení maturitní zkoušky (nejen) z českého jazyka a literatury.

D. P. a S. J.

Účast v mezinárodním projektu TeaLeaf (Teaching Ecology through Apps: Learning Engangement And Fun)

Cílem projektu je zatraktivnění výuky biodiverzity s podporou výpočetní techniky. Naše škola spolupracuje se ZČU, zapojeny jsou školy z dalších čtyř zemí (Francie, Irska, Slovinska a Španělska). Projekt je financován z programu Erasmus+. V letošním školním roce jsme se se žáky 1. ročníků oboru ITE seznámili v rámci projektu s programováním v jazyce Scratch. Výsledkem je jednoduchá výuková hra zaměřená na životní prostředí typické pro vybrané organizmy. Další hru zaměřenou tentokrát na poznávání ohrožených druhů zpracovali jako samostatný projekt dva žáci třetího ročníku (Tomáš Trnka a Jan Matys, 3. F). S tímto projektem se hodlají zúčastnit v příštím školním roce soutěže SOČ. Obě práce byly společně s dalšími školními úspěchy v oblasti ekologie a biodiverzity (např. aplikace pro výpočet ekostopy nebo chytrý skleník) prezentovány na mezinárodní letní škole pedagogů, která se uskutečnila začátkem července v Dubblinu. Naši školu zastupoval Ing. Petr Pinkas a v rámci akce představil prezentaci, kterou si můžete prohlédnout zde.

 Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015

Ve školním roce 2015/2015 jsme pro žáky základních škol připravili technický kroužek, ve kterém si mohli vyzkoušet vytvořit jednoduchou PC síť a seznámit se s činností jednoduché procesorové stavebnice Arduino Uno. Vyzkoušeli si principy komunikace mezi stolním počítačem a Arduinem, snažili se pochopit základy algoritmizace a stavbu jednoduchých programů. Součástí práce se stavebnicí bylo i zapojování hardwarového rozhraní na neletovacím poli - například řízení servomotoru, zvukový převodník, ovládání displeje a pohon jednoduchého stejnosměrného motoru.

Žáci měli také možnost seznámit se s jednoduchým elektrickým obvodem a jeho součástmi. Vyzkoušeli si různé zdroje napětí (fotovoltaický panel, solný a ovocný zdroj, primitivní generátor), sestavili různé spotřebiče (požární bimetalové čidlo, bzučák na stejnosměrný i střídavý proud). Dále se seznámili s možnostmi využití základních polovodičových součástek (signální zařízení spouštěné světlem či teplem, poplašné zařízení ovládané rozpojením kontaktu, automatické osvětlení, světelná závora, elektronický teploměr, časový stmívač, hladinový spínač, detektor lži). Žáci byli možnostmi, které jsme jim nabídli, nadšeni a většinou litovali toho, že je kurz krátký. Pro žáky jsou kurzy silně motivační a doufáme, že jejich absolvování mnohým usnadnilo rozhodování o volbě dalšího vzdělávání na střední škole.

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů

V roce 2015 Plzeňský kraj finančně podpořil realizaci školního projektu Zelená pro cizí jazyky. V rámci projektu vycestovaly čtyři desítky žáků na exkurzi pracoviště ve Waldmünchenu, kde naši žáci 4. ročníku oboru Informační technologie zrovna vykonávali zahraniční odbornou praxi. Finančně byl podpořen i každoročně realizovaný projekt Edison. 

Edison - projektový týden pro žáky

Jedinečný projekt Edison pro české střední školy zprostředkovaný mezinárodní studentskou organizací AISEC, přivádí každoročně skutečné mezinárodní prostředí až do naší školy. Zahraniční vysokoškolští studenti poskytují v průběhu jednoho týdne našim žákům kromě odborné cizojazyčné terminologie také možnost porovnání života v různých zemích světa. Všechny aktivity projektu probíhají v anglickém jazyce, a tak umožňují rozvoj jazykových dovedností žáků.

„Technika a ICT – Cherchez la femme“

Projekt na podporu zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů. Naše škola uskuteční několik ukázkových dnů pro žákyně 7., 8., 9. ročníků ZŠ Plzeňského kraje. Žákyně se při konkrétních praktických činnostech blíže seznámí se zaměřením oboru Informační technologie, Logistické a finanční služby a Manipulant poštovního provozu a přepravy. Realizátor projektu: Akademie Hospodářské komory PK, o.p.s.

Fotodokumentace

Gesunde Lebensenergie - Životní energie

V rámci projektu, který finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti, žáci 1. a 2. ročníků naší školy aktivně prožili 5. – 7. 11. 2014 při workshopu s německými kamarády z partnerské školy. Žáci se zbavili ostychu a společně plnili zadané úkoly a trávili volný čas. Získané dovednosti mnozí z nich uplatní při výměnné odborné praxi, kterou každoročně zajišťujeme v bavorském příhraničí.

Project Title: Keep the water alive

Our team: The AQUACLEANERDS – 2. E

European Schools for a Living Planet is a project initiated and carried out by WWF and supported by ERSTE Foundation. The project’s aim is to bring together teachers and students of European countries, to give them profound background information on ecology-related topics of cross-boarder concern (Danube, Ecological Footprint) and to enable them to carry out school projects dealing with one of the topics named above. Every participating project-team has to develop and implement their own project, projects will be presented at the final event in June 2014.

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor

Naše škola je partnerem neziskové organizace Plzeň 2015, založené statutárním městem Plzeň za účelem přípravy a realizace programové části projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, v jejímž rámci je realizován projekt Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor 2013 – 2014. Žáci třídy 3. B pod vedením třídní učitelky Ing. Oudové navrhnou a připraví konkrétní projekt směřující ke zkvalitnění veřejného prostoru v Plzni. V rámci konference, která se uskuteční během měsíce dubna 2014, provedou prezentaci svého projektu.

Cílem programu je vychovávat z žáků aktivní demokratické občany a propojovat oblast školství s odbornou i laickou veřejností. Zároveň má škola možnost naplňovat průřezová témata „Výchova demokratického občana“, „Enviromentální výchova“ a „Mediální výchova“. Výsledné projekty nemusí zůstat jen na papíře, aktivní týmy budou podpořeny v jejich realizaci. Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a vzniká ve spolupráci s CpKP ZČ.

Program podpory odborných praxí

Naše škola byla zařazena do Programu podpory odborných praxí. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem finančně podporuje naše žáky, kteří každoročně po dobu 21 dnů praktikují v německých příhraničních firmách. Recipročně probíhá výměnná praxe německých žáků naší partnerské školy z Waldmünchenu v českých firmách a organizacích. Cílem Programu podpory odborných praxí je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi.

Program podpory odborných praxí je od roku 2000 realizován Tandemem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Leonardo da Vinci. V rámci Programu podpory odborných praxí mají žáci, učni a absolventi středních odborných škol a učilišť (ve věku 16 - 26 let) možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi, zejména v Německu. Praxe se uskutečňuje ve firmě, dílnách, sociálním zařízení či v oblasti veřejné správy. Účastníci programu získají evropský certifikát tzv. Europass-mobility, který jim může být důležitou pomůckou v jejich dalším profesním životě a zároveň dokladem o účasti na zahraniční odborné praxi.

// BBCLONE STATISTIC