PK všeobecně vzdělávacích předmětů

Spektrum předmětů vyučovaných členy naší komise je poměrně široké. Najdete mezi nimi vědy společenské (český jazyk, literatura a umění, dějepis, základy psychologie, sociologie a práva, …) i vědy přírodní (matematika, fyzika, chemie, biologie a ekologie). O fyzickou kondici žáků pečují vyučující tělesné výchovy. Na škole působí sportovní kroužek, který pracuje s talentovanými sportovci.

Snažíme se učinit výuku pro žáky zajímavou. Využíváme tradiční i netradiční formy výuky (práce v týmu, žákovské projekty, e-learning, …) a moderní didaktickou techniku (multimediální učebny, interaktivní tabule, PC, …). Hodiny tělesné výchovy probíhají v novém prostředí víceúčelového hřiště s nafukovací halou. Výuku doplňují také exkurze, návštěvy výchovně-vzdělávacích pořadů a projekty týkající se společnosti kolem nás. Některé z nich se již staly trvalou součástí výuky.

Naši žáci mají možnost ukázat své schopnosti a zájmy při velkém množství nabízených akcí. Vybíráme např.:

 • seznamovací pobyt 1. ročníků
 • lyžařský kurz
 • sportovní kurz
 • sportovní soutěže
 • vydávání školního časopisu
 • Olympiáda v českém jazyce
 • literární soutěže
 • účast v celostátním projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“
 • exkurze Poznáváme Plzeň, Poslanecká sněmovna PČR
 • Celostátní matematická soutěž středních škol
 • Logická olympiáda pořádaná Mensou ČR
 • tematické exkurze
 • návštěvy filmových a divadelních představení
 • školní projekty
// BBCLONE STATISTIC