PK cizích jazyků

Jazykové vzdělávání směřuje ke způsobilosti žáků komunikovat v cizím jazyce v běžných životních situacích a ovládat takový rozsah odborné terminologie, která jim umožní zvládnout odbornou komunikaci v cizím jazyce v písemné i ústní formě.

Předmětová komise cizích jazyků vzdělává žáky v anglickém, německém a ruském jazyce na úrovních A2 – B1 Společného evropského rámce podle toho, zda jde o úplné začátečníky či pokročilé.

Výuka probíhá i v moderních multimediálních učebnách vybavených PC, dataprojektory a interaktivními tabulemi.

Žáci odebírají časopis Bridge v angličtině, jehož redakce úzce spolupracuje se státním úřadem CERMAT a MŠMT s velkým množstvím ukázkových testů ke státní maturitě; k výuce němčiny se používají materiály z časopisu Freundschaft a Hurra. K doplňkovému studiu nabízíme i knižní tituly a filmy na DVD v AJ i NJ v malé školní cizojazyčné knihovně.

 

// BBCLONE STATISTIC