Ubytování

Domov mládeže prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí, která započala na jaře 2014 výměnou oken a pokračovala komplexní výměnou elektroinstalace, zabudováním docházkového a kamerového systému. Další fází bude průběžná renovace pokojů ubytovaných žáků, která započala v srpnu 2014 a bude probíhat v následujících měsících či letech, a to za provozu v závislosti na finančních prostředcích organizace.

Žáci jsou ubytováni ve dvou a tří lůžkových pokojích. DM se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje I. kategorie. Úplata za ubytování je stanovena ředitelkou školy na částku 1 100,- Kč za kalendářní měsíc.

Úplata za ubytování se snižuje o dny, které jsou státním svátkem a ostatním svátkem, neboť jde o výjimku stanovenou zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích v platném znění.

Úplata za ubytování se snižuje i o volné dny v roce, které může ředitel školy vyhlásit v závažných (organizačních a technických) případech podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění.

Výše úplaty za ubytování se nemění i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

Při výpočtu úplaty za 1 lůžko a 1 kalendářní den se vychází z konkrétního počtu dnů v daném kalendářním měsíci a z úplaty za kalendářní měsíc stanovené ředitelkou školy.

Výměna lůžkovin je prováděna jednou za dva týdny podle rozpisu, který upřesňuje vedoucí hospodářského úseku DM na informační nástěnce vedle své kanceláře v přízemí DM.

Platba za ubytování a stravování bude prováděna formou inkasa zpětně za uplynulý měsíc podle aktuální situace. Pro první platbu je nutné uhradit zálohu 3000,-Kč nejpozději do 19. 8. v hotovosti na ekonomickém úseku školy nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy39 030 311/0100, variabilní symbol – evidenční číslo žáka SŠINFIS nebo rodné číslo bez lomítka u žáků jiných škol (př. 29. 2. 1991 = 910229), do poznámky pro příjemce uveďte druh platby a jméno žáka (př.: domov mládeže Jan Novák). Záloha bude vyúčtována na konci studia (ubytování).

Zavedení souhlasu s inkasem je třeba doložit do 19.8. Inkasní způsob platby předpokládá dodtatek finančních prostředků na účtě.

// BBCLONE STATISTIC