Z historie školy

Historie školy sahá do dávné minulosti...

Poskytuje věrný obraz vývoje učňovského školství, které se v naší republice buduje od 50. let minulého století.

Tehdy Spojová učňovská škola zřízená Ředitelstvím pošt a telekomunikací sídlila v Čelakovského ulici v Plzni. Poskytovala solidní teoretické základy žákům v dvouletém oboru Spojový manipulant.

V roce 1969 byla škola přejmenována na Odborné učiliště pošt Plzeň.

V souvislosti s novou koncepcí v učňovském školství přešlo učiliště v roce 1973 pod Západočeské ředitelství spojů a změnilo název na Odborné učiliště spojů. Dvouletý obor Spojový manipulant byl změněn na tříletý učební obor Manipulant(ka) poštovního provozu a přepravy. Od školního roku 1984/85 byla výuka rozšířena o studijní čtyřletý obor Spojový(á) manipulant(ka) ukončený maturitní zkouškou.

Od 1. 9. 1979 do 30. 6. 1991 škola fungovala jako elokované pracoviště pod SOU spojů Karlovy Vary.

1. 7. 1991 škola získala právní subjektivitu a vzniklo SOU spojů Plzeň. S účinností od 1. 9. 1993 dochází ke změně názvu školy související s rozdělením "Spojů" na "Pošty" a "Telekomunikace". Vzhledem k převládajícímu zaměření vzdělávacích oborů nesla v té době škola název SOU poštovní Plzeň.

Teoretická výuka probíhala v budově Husova 30. K 1. 9. 1991 skončila platnost smlouvy s Českou poštou, s. p., která zajišťovala možnost praktického vyučování v jejích prostorách. Škola získala objekt v bývalých kasárnách PFB na Borech, který zrekonstruovala a v roce 1994 sem přemístila praktické vyučování.

Dalším mezníkem v životě školy byl únor 1997, kdy MŠMT ČR schválilo nově vypracované a potřebám sociálních partnerů odpovídající osnovy čtyřletého studijního oboru Poštovní a peněžní služby a název školy byl zpřesněn na SOŠ poštovní a SOU poštovní.

V roce 2000 se zjistilo, že budova Husova 30 je napadena dřevomorkou a škola ztrácela střechu nad hlavou. Podařilo se však získat další objekt v areálu kasáren a zase se rychle rekonstruovalo.

2. září 2002 nastupovali žáci do nové školy na Borech, kterou slavnostně otevíral MVDr. Červený, 1. náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládeže a sportu, spolu s ředitelkou školy Mgr. Jarmilou Kudrnáčovou.

V roce 2005 škola zpracovala individuální projekt "Půdní vestavba - nové prostory pro vzdělávání" a předložila jej s žádostí o finanční prostředky ze Strukturálních fondů do Společného regionálního operačního programu (SROP). Projekt byl schválen a spolufinancován Evropskou unií. Na jaře 2006 začal zkušební provoz. Od školního roku 2006/2007 slouží prostory jak pro výuku, tak pro pořádání kurzů.

V souladu s potřebami společnosti 21. století zvýšit zájem žáků o technické a aplikační obory nabídla škola veřejnosti v roce 2006 vzdělávání v oboru Informatika v ekonomice. Reforma školství s sebou přinesla vzdělávání podle RVP (ŠVP) a umožnila zvýšit počet zaměření nabízených vzdělávacích programů.

Škola opustila úzkou specializaci na poštovní služby a její současný trend nabídky vzdělávání lépe vystihuje název platný od 1. 9. 2008 - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G.

// BBCLONE STATISTIC