Spolupráce s rodiči

Školská rada

Školská rada byla ustavena 14.12.2005 na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do školské rady byli jmenováni, resp. zvoleni:

- zástupci zřizovatele školy - Mgr. Hana Schimmerová MBA, Mgr. Pavlína Brabcová

- zákonní zástupci žáků - Jiří Komár, Veronika Langmajerová, DiS.

- pedagogičtí pracovníci - Mgr. Leona Jiránková, Ing. Přemysl Šmídl

Předsedkyní školské rady SŠINFIS byla dne 11. 12. 2014 zvolena Mgr. Leona Jiránková.

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně a mimo jiné schvaluje školní řád, návrh rozpočtu školy, výroční zprávy o činnosti školy, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI a zabývá se dalšími aktuálními záležitostmi ve škole.

Školská rada je volena na období 3 let.

 

Rada rodičů

Pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se snažíme využívat připomínky a náměty zainteresovaných stran, zejména rodičů. Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd mají možnost se pravidelně scházet s vedením školy a výsledky jednání přenášet ostatním rodičům na třídních aktivech.

Schůzky rady rodičů se ve školním roce 2016/2017 konají  od 15:00 hodin ve dnech:

  • 10. 11. 2016
  •   5.   1. 2017
  • 20.   4. 2017
  •   1.   6. 2017

Třídní aktivy

V každém čtvrtletí proběhne třídní aktiv, na kterém informuje třídní učitel rodiče svých žáků o uskutečněných akcích, projektech, prospěchu a chování žáků.

Třídní aktivy se ve školním roce 2016/2017 konají od 16:00 hodin ve dnech:

  • 10. 11. 2016
  •   5.   1. 2017
  • 20.   4. 2017
  •   1.   6. 2017
// BBCLONE STATISTIC