Spolupráce s rodiči

Školská rada

Školská rada byla ustavena 14.12.2005 na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do školské rady byli jmenováni, resp. zvoleni:

- zástupci zřizovatele školy - Mgr. Hana Schimmerová MBA, David Behenský

- zákonní zástupci žáků - Petra Brejchová, Lenka Lamiová

- pedagogičtí pracovníci - Mgr. Leona Jiránková, Ing. Přemysl Šmídl

Předsedkyní školské rady SŠINFIS byla dne 15. 01. 2018 zvolena Mgr. Leona Jiránková.

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně a mimo jiné schvaluje školní řád, návrh rozpočtu školy, výroční zprávy o činnosti školy, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI a zabývá se dalšími aktuálními záležitostmi ve škole.

Školská rada je volena na období 3 let.

 

Rada rodičů

Pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se snažíme využívat připomínky a náměty zainteresovaných stran, zejména rodičů. Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd mají možnost se pravidelně scházet s vedením školy a výsledky jednání přenášet ostatním rodičům na třídních aktivech.

Schůzky rady rodičů se ve školním roce 2017/2018 konají  od 15:00 hodin ve dnech:

  •   9. 11. 2017
  •  11.  1. 2018
  •  19.  4. 2018
  •   7.   6. 2018

Třídní aktivy

V každém čtvrtletí proběhne třídní aktiv, na kterém informuje třídní učitel rodiče svých žáků o uskutečněných akcích, projektech, prospěchu a chování žáků.

Třídní aktivy se ve školním roce 2017/2018 konají od 16:00 hodin ve dnech:

  • 14.   9. 2017 - pouze pro 1. ročník
  •   9. 11. 2017
  •  11.  1. 2018
  •  19.  4. 2018
  •    7.  6. 2018
// BBCLONE STATISTIC